Forum und email

Pango Enums

Enum-ираните стойности са всяка една от изброените. Flags могат да бъдат комбинация от посочените стойности. И двете enums и flags имат числова стойност и ключ, който е разбираем-за-човек.