Forum und email

PDF_utf16_to_utf8

(PECL pdflib:2.0.3-2.1.3)

PDF_utf16_to_utf8 — Konvertiert String von UTF-16 nach UTF-8

Beschreibung

string PDF_utf16_to_utf8 ( resource $pdfdoc , string $utf16string )

Konvertiert einen String vom Format UTF-16 nach UTF-8.