Forum und email

Returnera värden

Värden returneras genom att använda den valfria returnstatsen. Alla typer kan returneras, även listor och objekt. Returnsatsen gör så att funktionen avslutar sin körning omedelbart och återger kontrollen till den rad som funktionen anropades från. För mer information, se return().

Example#1 Använding av return()

<?php
function square ($num)
{
    return 
$num $num;
}
echo 
square (4);   // outputs '16'.
?>

Du kan inte returnera flera värden från en funktion men du kan få en liknande effekt genom att returnera en lista.

Example#2 Returnera en vektor för att få flera värden

<?php
function small_numbers()
{
    return array (
012);
}
list (
$zero$one$two) = small_numbers();
?>

För att returnera en referens från en funktion måste du använda referensoperatorn & i både funktionsdeklarationen och när du tilldelar returvärdet till en variabel:

Example#3 Returnera en referens från en funktion

<?php
function &returns_reference()
{
    return 
$someref;
}

$newref =& returns_reference();
?>

För mer information om referenser, se referenser förklarade.