Forum und email
PDF_closepath

PDF_closepath

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PECL)

PDF_closepath -- Close current path

Popis

bool PDF_closepath ( resource p )

Closes the current path. Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.