Forum und email
PDF_delete

PDF_delete

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL)

PDF_delete -- Delete PDFlib object

Popis

bool PDF_delete ( resource pdfdoc )

Deletes a PDFlib object, and frees all internal resources. Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.