Forum und email
Unicode Functions

CLXVII. Unicode Functions

Úvod

Unicode Support.

Varování

This extension is still in development and it isn't available to public yet.

Požadavky

ICU 3.4 or later is required.

Instalace

First you should download and install ICU:

Příklad 1. install ICU on Unix

./configure --disable-threads --enable-extras --enable-icuio --enable-layout
make && make install

Then checkout latest PHP and configure it --with-icu-dir=<dir> option, where <dir> was the dir to where you installed ICU. You don't need to explicitly use this option if you install ICU to a standard location.

Konfigurace běhu

Chování těchto funkcí je ovlivněno nastavením parametrů v php.ini.

Tabulka 1. Unicode Configuration Options

NameDefaultChangeableChangelog
unicode.fallback_encodingNULLPHP_INI_ALLAvailable since PHP 6.0.0.
unicode.from_error_mode"2"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 6.0.0.
unicode.from_error_subst_char"3f"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 6.0.0.
unicode.http_input_encodingNULLPHP_INI_ALLAvailable since PHP 6.0.0.
unicode.output_encodingNULLPHP_INI_ALLAvailable since PHP 6.0.0.
unicode.runtime_encodingNULLPHP_INI_ALLAvailable since PHP 6.0.0.
unicode.script_encodingNULLPHP_INI_ALLAvailable since PHP 6.0.0.
unicode.semanticsoffPHP_INI_PERDIRAvailable since PHP 6.0.0.
Pro další detaily a definice konstant PHP_INI_*, viz dokumentace k ini_set().

Zde je stručný popis konfiguračních direktiv.

unicode.output_encoding string

Default encoding for output.

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

Tabulka 2.

constantvaluedescription
U_INVALID_STOP0stop at first invalid character
U_INVALID_SKIP1skip invalid characters
U_INVALID_SUBSTITUTE2replace invalid characters
U_INVALID_ESCAPE3escape invalid characters

Obsah
i18n_loc_get_default -- Get the default Locale
i18n_loc_set_default -- Set the default Locale
unicode_encode -- Set encoding of a unicode string
unicode_semantics -- Check whether unicode semantics is enabled