Forum und email
Obsługa połączeń

Rozdział 40. Obsługa połączeń

Notatka: Ten rozdział dotyczy wersji 3.0.7 i późniejszych.

PHP wewnętrznie zarządza stanem połączenia. Mogą wystąpić trzy stany:

  • 0 - NORMAL

  • 1 - ABORTED (przerwany)

  • 2 - TIMEOUT (przekroczony czas)

Kiedy skrypt PHP się wykonuje, aktywny jest stan NORMAL. Jeśli klient się rozłączy, stan przechodzi w ABORTED. Zwykle ma to miejsce gdy użytkownik naciśnie przycisk STOP w przeglądarce. Jeśli przekroczony zostanie narzucony limit czasu (patrz set_time_limit()), stan zmienia się na TIMEOUT.

Możesz zdecydować czy po rozłączeniu klienta praca skryptu ma zostać przerwana. Czasem przydatne jest by skrypty działały do końca, nawet gdy braknie przeglądarki do której można wysyłać dane. Domyślnie, po rozłączeniu się klienta, działanie skryptu jest przerywane. To zachowanie można zmienić dzięki opcji ignore_user_abort w php.ini, jak również dyrektywie Apache "php_value ignore_user_abort" lub funkcji ignore_user_abort(). Jeśli nie każesz PHP ignorować rozłączeń klienta, a klient rozłączy się, skrypt zakończy działanie. Jedyny wyjątek wystąpi, jeśli zarejestrujesz funkcję zamykającą, używając register_shutdown_function(). Wtedy, gdy użytkownik wciśnie przycisk STOP i przy kolejnej próbie wysłania wyniku PHP wykryje przerwanie połączenia, zostanie wykonana funkcja zamykająca. Będzie ona również wywoływana przy normalnym zakończeniu pracy skryptu, zatem, by wykonać inne czynności gdy klient się rozłączy, można użyć funkcji connection_aborted(). Zwraca ona TRUE jeśli połączenie zostało przerwane.

Skrypt może zostać również zakończony przez wbudowany licznik czasu. Domyślnie czas ten wynosi 30 sekund. Wartość tę można zmienić używając opcji max_execution_time w php.ini, jak również dyrektywy Apache php_value max_execution_time lub funkcji set_time_limit(). Kiedy czas na wykonanie się skończy, skrypt zostanie przerwany podobnie jak w przypadku rozłączenia się klienta (patrz wyżej). Jeśli funkcja zamykająca była zarejestrowana, zostanie wywołana. Wewnątrz funkcji zamykającej możesz sprawdzić czy została ona wywołana wskutek przekroczenia czasu. Do tego celu użyj funkcji connection_status(). Funkcja zwróci 2, jeśli to przekroczenie limitu czasu spowodowało wywołanie funkcji zamykającej.

Należy zwrócić uwagę, że stany ABORTED i TIMEOUT mogą być aktywne jednocześnie. Jest to możliwe, jeśli każesz PHP ignorować rozłączenia klienta. PHP będzie brało pod uwagę fakt, że połączenie z klientem mogło zostać zerwane, ale skrypt będzie pracował dalej. Gdy minie czas przeznaczony na wykonanie skryptu, zostanie on przerwany i uruchomiona zostanie funkcja zamykająca (jeśli była ustawiona). W tym momencie funkcje connection_timeout() i connection_aborted() będą zwracały TRUE. Możesz także sprawdzić oba stany przy pomocy funkcji connection_status() w takim wypadku zwróci ona 3.