Forum und email
array_rand

array_rand

(PHP 4, PHP 5)

array_rand --  Wybierz jeden lub więcej losowych elementów z tablicy

Opis

mixed array_rand ( array wejście [, int ilość] )

Funkcja array_rand() jest przydatna jeśli chcesz wyciągnąć jeden lub więcej losowych elementów z tablicy. Jako parametry pobiera tablicę wejście i opcjonalny parameter ilość który określa ile elementów tablicy chcesz wyciągnąć - jeśli nie podano, przymowana jest domyślna wartość 1.

Jeśli wyciągasz tylko jeden element, array_rand() zwraca klucz losowego wpisu. W przeciwnym przypadku zwracana jest tablica zawierająca klucze losowych wpisów. Dzieje się tak, żeby można było wyciągnąć jednocześnie klucze i wartości losowych elementów tablicy.

Notatka: Od PHP w wersji 4.2.0 nie ma potrzeby inicjalizować generatora liczb losowych funkcją srand() lub mt_srand(), ponieważ dzieje się to automatycznie.

Przykład 1. Przykład użycia array_rand()

<?php
srand
((float) microtime() * 10000000);
$wejscie = array ("Neo", "Morpheus", "Trinity", "Cypher", "Tank");
$losowe_klucze = array_rand ($wejscie, 2);
echo
$wejscie[$losowe_klucze[0]] . "\n";
echo
$wejscie[$losowe_klucze[1]] . "\n";
?>

Patrz także: shuffle().