Forum und email
ovrimos_rollback

ovrimos_rollback

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

ovrimos_rollback -- Rolls back the transaction

Opis

bool ovrimos_rollback ( int connection_id )

Rolls back the transaction.

Parametry

connection_id

The Ovrimos connection identifier, returned by ovrimos_connect().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.