Forum und email
session_name

session_name

(PHP 4, PHP 5)

session_name -- Pobierz i/lub ustaw nazwę bieżącej sesji

Opis

string session_name ( [string nazwa] )

session_name() zwraca nazwę bieżącej sesji. Jeśli podano parametr name, nazwa bieżącej sesji zostanie zmieniona na tą wartość.

Nazwa sesji jest używana w identyfikatorze sesji w ciasteczkach i URLach. Powinna zawierać tylko znaki alfanumeryczne; powinna być krótka i treściwa (np. dla użytkowników z włączonymi ostrzeżeniami o ciasteczkach). Nazwa sesji jest przywracana do domyślnej wartości określonej w session.name na początku wywołania strony, a więc musisz wywołać session_name() dla każdej strony (przed wywołaniem w niej session_start() i session_register()).

Ostrzeżenie

Nazwa sesji nie może składać się tylko z cyfr - musi zawierać przynajmniej jedną literę. W przeciwnym przypadku za każdym odwołaniem generowana będzie nowa sesja.

Przykład 1. Przykłady session_name()

<?php

/* ustaw nazwę sesji na WebsiteID */

$poprzednia_nazwa = session_name ("WebsiteID");

echo
"Poprzednią nazwą sesji było $poprzednia_nazwa<br />";
?>

Zobacz także opis dyrektywy konfiguracji session.name.