Forum und email
session_unregister

session_unregister

(PHP 4, PHP 5)

session_unregister --  Wyrejestruj zmienną globalną z bieżącej sesji

Opis

bool session_unregister ( string nazwa )

session_unregister() wyrejestrowuje globalną zmienną o nazwie nazwa z bieżącej sesji.

Funkcja ta zwraca wartość TRUE jeśli zmienna została pomyślnie wyrejestrowana z sesji.

Notatka: Jeśli użyta została tablica $_SESSION (lub $HTTP_SESSION_VARS dla PHP 4.0.6 i starszych), użyj unset() aby wyrejestrować zmienną z sesji. Nie należy usuwać całej zmiennej $_SESSION poprzez wywołanie unset($_SESSION), ponieważ uniemożliwi to rejestrację zmiennych sesyjnych poprzez zmienną superglobalną $_SESSION.

Uwaga!

Ta funkcja nie usuwa zmiennej globalnej o nazwie nazwa, a jedynie zapobiega zapisaniu tej zmiennej jako części sesji. Jeśli chcesz usunąć odpowiednią zmienną globalną, musisz użyć funkcji unset().

Uwaga!

Jeśli używasz $_SESSION (lub $HTTP_SESSION_VARS), nie używaj session_register(), session_is_registered() i session_unregister().