Forum und email
strftime

strftime

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

strftime --  Formatuje lokalną datę/czas zgodnie z lokalizacją

Opis

string strftime ( string format [, int znacznik_czasu] )

Zwraca łańcuch znaków sformatowany zgodnie z podanym szablonem formatującym, przy użyciu podanego znacznika czasu lub aktualnego czasu, jeśli znacznik nie jest podany. Nazwy miesięcy, dni tygodnia, itp. respektują ustawienia lokalizacji przy użyciu funkcji setlocale().

Poniższe symbole są rozpoznawane w szablonie formatującym:

 • %a - skrótowa nazwa dnia tygodnia zgodnie z lokalizacją

 • %A - pełna nazwa dnia tygodnia zgodnie z lokalizacją

 • %b - skrótowa nazwa miesiąca zgodnie z lokalizacją

 • %B - pełna nazwa miesiąca zgodnie z lokalizacją

 • %c - preferowana reprezentacja daty i czasu zgodnie z lokalizacją

 • %C - numer wieku (rok podzielony przez 100 i skrócony do liczby całkowitej, przedział od 00 do 99)

 • %d - dzień miesiąca jako liczba dziesiętna (przedział od 01 do 31)

 • %D - to samo co %m/%d/%y

 • %e - dzień miesiąca jako liczba dziesiętna, przy czym pojedyncza cyfra poprzedzona jest spacją (przedział od " 1" do "31")

 • %g - tak jak %G, ale bez uwzględnienia wieku

 • %G - rok w zapisie czterocyfrowym, powiązany z numerem tygodnia wg ISO. Symbol ten ma ten sam format i wartość jak %Y, z tym wyjątkiem, że jeśli numer tygodnia wg ISO należy do poprzedniego lub następnego roku, to poprzedni lub następny rok jest zwracany przez ten symbol.

 • %h - tak jak %b

 • %H - godzina jako liczba dziesiętna w systemie 24-godzinnym (przedział od 00 do 23)

 • %I - godzina jako liczba dziesiętna w systemie 12-godzinnym (przedział od 01 do 12)

 • %j - dzień roku jako liczba dziesiętna (przedział od 001 do 366)

 • %m - miesiąc jako liczba dziesiętna (przedział od 01 do 12)

 • %M - minuty jako liczba dziesiętna

 • %n - znak nowej linii

 • %p - albo "am" lub "pm" zgodnie z podanym czasem, albo łańcuchy znaków odpowiadające lokalizacji

 • %r - czas w notacji a.m. lub p.m.

 • %R - czas w notacji 24-godzinnej

 • %S - sekundy jako liczba dziesiętna

 • %t - znak tabulacji

 • %T - aktualny czas, odpowiednik %H:%M:%S

 • %u - numer dnia tygodnia jako liczba dziesiętna [1,7], gdzie 1 oznacza poniedziałek

  Ostrzeżenie

  Sun Solaris podaje niedzielę jako 1, pomimo że ISO 9889:1999 (aktualny standard języka C) jasno określa, że powinien to być poniedziałek.

 • %U - numer tygodnia aktualnego roku jako liczba dziesiętna, począwszy od pierwszej niedzieli jako pierwszego dnia pierwszego tygodnia

 • %V - numer tygodnia aktualnego roku wg ISO 8601:1988 jako liczba dziesiętna, przedział od 01 do 53, gdzie tydzień 1 jest pierwszym tygodniem, którym ma co najmniej 4 dni w aktualnym roku, przy czym pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek. (Przy użyciu %G lub %g otrzymuje się rok, który odpowiada numerowi tygodnia dla podanego znacznika czasu).

 • %W - numer tygodnia aktualnego roku jako liczba dziesiętna, począwszy od pierwszego poniedziałku, jako pierwszego dnia pierwszego tygodnia

 • %w - dzień tygodnia jako liczba dziesiętna, począwszy od niedzieli - numer 0

 • %x - preferowana reprezentacja daty, zgodnie z lokalizacją, bez czasu

 • %X - preferowana reprezentacja czasu, zgodnie z lokalizacją, bez daty

 • %y - rok jako liczba dziesiętna, bez uwzględnienia wieku (przedział od 00 do 99)

 • %Y - rok jako liczba dziesiętna, z wiekiem włącznie

 • %Z - strefa czasowa, nazwa lub skrót

 • %% - znak "%"

Notatka: Nie wszystkie symbole konwersji mogą być obsługiwane przez twoją bibliotekę C, co oznacza, że nie będą obsługiwane przez PHP-owską funkcję strftime(). Oznacza to, że np. %e, %T i %D (oraz być może inne) nie będą funkcjonować w Windows.

Przykład 1. przykład strftime()

setlocale (LC_TIME, "C");
print (strftime ("%A, to w fińskim "));
setlocale (LC_TIME, "fi_FI");
print (strftime ("%A, we francuskim "));
setlocale (LC_TIME, "fr_FR");
print (strftime ("%A, a w niemieckim "));
setlocale (LC_TIME, "de_DE");
print (strftime ("%A.\n"));
Powyższy przykład działa, jeśli masz zainstalowane w swoim systemie odpowiednie lokale.

Patrz także setlocale() i mktime() oraz Otwarta Specyfikacja Grupowa strftime().