Forum und email
BCMath - arytmetyka liczb dużej precyzji

VII. BCMath - arytmetyka liczb dużej precyzji

Wstęp

Dla potrzeb obliczeń arytmetycznych o dużej precyzji, PHP oferuje Kalkulator Binarny (ang. Binary Calculator). Kalkulator Binarny operuje na liczbach dowolnej wielkości i precyzji, zapisanych jako typ string.

Wymagania

Począwszy od wersji PHP 4.0.4, biblioteka libbcmath jest dostarczana razem z PHP. To rozszerzenie nie wymaga zatem żadnych zewnętrznych bibliotek.

Instalacja

These functions are only available if PHP was configured with --enable-bcmath. In PHP 3, these functions are only available if PHP was not configured with --disable-bcmath.

PHP w wersji dla systemów Windows posiada wbudowaną obsługę dla tego rozszerzenia. Nie trzeba ładować żadnych dodatkowych rozszerzeń aby korzystać z tych funkcji.

Konfiguracja uruchomieniowa

Na działanie tych funcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Tabela 1. BC math configuration options

NameDefaultChangeableChangelog
bcmath.scale"0"PHP_INI_ALL 
Szczegóły i definicje dotyczące stałych PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Dodatek G.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

bcmath.scale integer

Number of decimal digits for all bcmath functions. See also bcscale().

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefiniowane

To rozszerzenie nie posiada żadnych stałych.

Spis treści
bcadd -- Dodaje dwie liczby o dużej precyzji
bccomp -- Porównuje dwie liczby o dużej precyzji
bcdiv -- Dzieli dwie liczby o dużej precyzji
bcmod --  Dzieli w module liczbę o dużej precyzji
bcmul -- Mnoży dwie liczby o dużej precyzji
bcpow --  Podnosi liczbę o dużej precyzji do potęgi
bcpowmod -- Raise an arbitrary precision number to another, reduced by a specified modulus
bcscale --  Ustala domyślną precyzję obliczeń BCMath
bcsqrt --  Wyciąga pierwiastek kwadratowy z liczby o dużej precyzji
bcsub --  Odejmuje jedną liczbę o dużej precyzji od drugiej