Forum und email
Kompresja Bzip2

IX. Kompresja Bzip2

Wstęp

Funkcje bzip2 są używane do przezroczystego odczytu i zapisu skompresowanych plików bzip2 (.bz2).

Wymagania

Ten moduł używa funkcji z biblioteki bzip2 stworzonej przez Juliana Seward'a. Moduł wymaga bzip2/libbzip2 w wersji >= 1.0.x.

Instalacja

Obsługa kompresji bzip2 nie jest domyślnie włączona w PHP. Aby ją aktywować, należy użyć opcji --with-bz2=[DIR] podczas kompilacji PHP z kodu źródłowego.

Konfiguracja uruchomieniowa

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Typy zasobów

Rozszeżenie to definiuje jeden typ zasobów: wskaźnik pliku identyfikujący plik bz2 na którym pracuje.

Stałe predefiniowane

To rozszerzenie nie posiada żadnych stałych.

Przykłady

Ten przykład otwiera tymczasowy plik i zapisuje w nim testowy łańcuch znaków, po czym wyświetla zawartość pliku.

Przykład 1. Mały przykład bzip2

<?php

$filename
= "/tmp/testfile.bz2";
$str = "To jest testowy lancuch znakow.\n";

// otwarcie pliku do zapisu
$bz = bzopen($filename, "w");

// zapisanie łańcucha znaków do pliku
bzwrite($bz, $str);

// zamknięcie pliku
bzclose($bz);

// otwarcie pliku do odczytu
$bz = bzopen($filename, "r");

// przeczytanie 10 znaków
echo bzread($bz, 10);

// wyświetlaj dopóki nie nastąpi koniec pliku (lub następne 1024 znaki) i zamknij go.
echo bzread($bz);

bzclose($bz);

?>
Spis treści
bzclose -- Zamyka otwarty plik bzip2
bzcompress -- Compress a string into bzip2 encoded data
bzdecompress -- Decompresses bzip2 encoded data
bzerrno -- Zwraca numer błędu biblioteki bzip2.
bzerror --  Zwraca numer błędu bzip2 oraz opis błędu w postaci tablicy.
bzerrstr -- Zwraca opis błędu bzip2
bzflush -- Wymusza zapisanie do pliku wszystkich danych z bufora
bzopen -- Otwiera skompresowany plik bzip2
bzread -- Binarnie bezpieczny odczyt pliku bzip2
bzwrite -- Binarnie bezpieczny zapis plików bzip2