Forum und email
Mailparse Functions

LXXVIII. Mailparse Functions

Wstęp

Mailparse is an extension for parsing and working with email messages. It can deal with RFC 822 and RFC 2045 (MIME) compliant messages.

Mailparse is stream based, which means that it does not keep in-memory copies of the files it processes - so it is very resource efficient when dealing with large messages.

Notatka: Mailparse requires the mbstring extension.

To rozszerzenie zostało przeniesione do repozytorium PECL i nie jest rozprowadzane z PHP od wersji 4.2.0.

Instalacja

To rozszerzenie PECL nie jest dołączane do PHP. Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: https://pecl.php.net/package/mailparse.

In order to use these functions you must compile PHP with mailparse support by using the --enable-mailparse configure option.

Windows users will enable php_mailparse.dll inside of php.ini in order to use these functions. DLL z tym rozszerzeniem PECL można pobrać ze strony PHP Downloads lub https://snaps.php.net/.

Konfiguracja uruchomieniowa

Na działanie tych funcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Tabela 1. Mailparse configuration options

NameDefaultChangeableChangelog
mailparse.def_charset"us-ascii"PHP_INI_ALL 
Szczegóły i definicje dotyczące stałych PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Dodatek G.

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

MAILPARSE_EXTRACT_OUTPUT (integer)

MAILPARSE_EXTRACT_STREAM (integer)

MAILPARSE_EXTRACT_RETURN (integer)

Spis treści
mailparse_determine_best_xfer_encoding -- Gets the best way of encoding
mailparse_msg_create -- Create a mime mail resource
mailparse_msg_extract_part_file -- Extracts/decodes a message section
mailparse_msg_extract_part --  Extracts/decodes a message section
mailparse_msg_extract_whole_part_file -- Extracts a message section including headers without decoding the transfer encoding
mailparse_msg_free -- Frees a MIME resource
mailparse_msg_get_part_data -- Returns an associative array of info about the message
mailparse_msg_get_part -- Returns a handle on a given section in a mimemessage
mailparse_msg_get_structure -- Returns an array of mime section names in the supplied message
mailparse_msg_parse_file -- Parses a file
mailparse_msg_parse -- Incrementally parse data into buffer
mailparse_rfc822_parse_addresses -- Parse RFC 822 compliant addresses
mailparse_stream_encode --  Streams data from source file pointer, apply encoding and write to destfp
mailparse_uudecode_all --  Scans the data from fp and extract each embedded uuencoded file