Forum und email
Unicode Functions

CLXVI. Unicode Functions

Wstęp

Unicode Support.

Ostrzeżenie

This extension is still in development and it isn't available to public yet.

Wymagania

ICU 3.4 or later is required.

Instalacja

First you should download and install ICU:

Przykład 1. install ICU on Unix

./configure --disable-threads --enable-extras --enable-icuio --enable-layout
make && make install

Then checkout latest PHP and configure it --with-icu-dir=<dir> option, where <dir> was the dir to where you installed ICU. You don't need to explicitly use this option if you install ICU to a standard location.

Konfiguracja uruchomieniowa

Na działanie tych funcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Tabela 1. Unicode Configuration Options

NameDefaultChangeableChangelog
unicode.fallback_encodingNULLPHP_INI_ALLAvailable since PHP 6.0.0.
unicode.from_error_mode"2"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 6.0.0.
unicode.from_error_subst_char"3f"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 6.0.0.
unicode.http_input_encodingNULLPHP_INI_ALLAvailable since PHP 6.0.0.
unicode.output_encodingNULLPHP_INI_ALLAvailable since PHP 6.0.0.
unicode.runtime_encodingNULLPHP_INI_ALLAvailable since PHP 6.0.0.
unicode.script_encodingNULLPHP_INI_ALLAvailable since PHP 6.0.0.
unicode.semanticsoffPHP_INI_PERDIRAvailable since PHP 6.0.0.
Szczegóły i definicje dotyczące stałych PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Dodatek G.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

unicode.output_encoding string

Default encoding for output.

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Tabela 2.

constantvaluedescription
U_INVALID_STOP0stop at first invalid character
U_INVALID_SKIP1skip invalid characters
U_INVALID_SUBSTITUTE2replace invalid characters
U_INVALID_ESCAPE3escape invalid characters

Spis treści
i18n_loc_get_default -- Get the default Locale
i18n_loc_set_default -- Set the default Locale
unicode_encode -- Set encoding of a unicode string
unicode_semantics -- Check whether unicode semantics is enabled