Forum und email
URL

CLXVII. URL

Wstęp

Postępowanie z łańcuchami zawierającymi URL: kodowanie, dekodowanie i przetwarzanie.

Wymagania

Do zbudowania tego rozszerzenia nie są wymagane żadne zewnętrzne biblioteki.

Instalacja

By używać tych funkcji, nie trzeba niczego instalować. Są one częścią jądra PHP.

Konfiguracja uruchomieniowa

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

The following constants are meant to be used with parse_url() and are available since PHP 5.1.2.

PHP_URL_SCHEME (integer)

PHP_URL_HOST (integer)

PHP_URL_PORT (integer)

PHP_URL_USER (integer)

PHP_URL_PASS (integer)

PHP_URL_PATH (integer)

PHP_URL_QUERY (integer)

PHP_URL_FRAGMENT (integer)

Spis treści
base64_decode -- Dekoduje dane zakodowane algorytmem MIME base64
base64_encode -- Koduje dane za pomocą algorytmu MIME base64
get_headers -- Fetches all the headers sent by the server in response to a HTTP request
get_meta_tags -- Extracts all meta tag content attributes from a file and returns an array
http_build_query -- Generate URL-encoded query string
parse_url -- Przetwarza adres URL i zwraca jego składowe
rawurldecode -- Dekoduje łańcuchy zakodowane metodą kodowania URL'i
rawurlencode -- Koduje URL'e zgodnie z RFC 1738
urldecode -- Dekoduje łańcuchy zakodowane metodą kodowania URL'i
urlencode -- Koduje łańcuch metodą kodowania URLi