Forum und email

strripos

(PHP 5)

strripos — Find position of last occurrence of a case-insensitive string in a string

Description

int strripos ( string $haystack , string $needle [, int $offset ] )

Find position of last occurrence of a case-insensitive string in a string. Unlike strrpos(), strripos() is case-insensitive.

Parameters

haystack

needle

Note that the needle may be a string of one or more characters.

offset

The offset parameter may be specified to begin searching an arbitrary number of characters into the string.

Negative offset values will start the search at offset characters from the start of the string.

Return Values

Returns the numerical position of the last occurence of needle . Also note that string positions start at 0, and not 1.

If needle is not found, FALSE is returned.

Warning

Den här funktionen kan returnera det booleska värdet FALSE, men den kan också returnera ett icke-booleskt värde som är likvärdigt med FALSE, till exempel 0 eller "". Vänligen läs sektionen om booleska datatyper för mer information. Använd ===- operatorn för att testa returvärdet från den här funktionen.

Exempel

Example#1 A simple strripos() example

<?php
$haystack 
'ababcd';
$needle   'aB';

$pos      strripos($haystack$needle);

if (
$pos === false) {
    echo 
"Sorry, we did not find ($needle) in ($haystack)";
} else {
    echo 
"Congratulations!\n";
    echo 
"We found the last ($needle) in ($haystack) at position ($pos)";
}
?>

The above example will output:

   Congratulations!
   We found the last (aB) in (ababcd) at position (2)