Forum und email

Strängfunktioner

Introduktion

Alla dessa funktioner används för att manipulera strängar på olika sätt. Lite mer specialiserade sektioner kan hittas under reguljära uttryck och URL-hantering.

För information om hur strängar fungerar, speciellt i samband med användning av enkla citationstecken, citationstecken och så kallade "escape"-sekvenser, se kapitlet om Strängar under Variabeltyper.

Krav

Inga externa bibliotek behövs för att bygga det tillägg.

Installation

Inga extra installationer behövs för att använda dessa funktioner; de är en del av PHP-kärnan.

Fördefinerade konstanter

Konstanterna nedan defineras av den här utbyggnaden, och kommer bara vara tillgängliga då utbyggnaden kompilerats med PHP eller laddats dynamiskt.

CRYPT_SALT_LENGTH integer
CRYPT_STD_DES integer
CRYPT_EXT_DES integer
CRYPT_MD5 integer
CRYPT_BLOWFISH integer
HTML_SPECIALCHARS (integer)
HTML_ENTITIES (integer)
ENT_COMPAT (integer)
ENT_QUOTES (integer)
ENT_NOQUOTES (integer)
CHAR_MAX (integer)
LC_CTYPE (integer)
LC_NUMERIC (integer)
LC_TIME (integer)
LC_COLLATE (integer)
LC_MONETARY (integer)
LC_ALL (integer)
LC_MESSAGES (integer)
STR_PAD_LEFT (integer)
STR_PAD_RIGHT (integer)
STR_PAD_BOTH (integer)

Se också

Om du vill ha ännu kraftfullare hantering och manipulering av strängar, ta en titt under POSIX reguljära uttryck och Perl-kompatibla reguljära uttryck.

Table of Contents

 • addcslashes — Lägg till snedstreck i en sträng, likt C
 • addslashes — Lägg till snedstreck i en sträng
 • bin2hex — Konvertera binär data till hexadecimal
 • chop — Alias för rtrim
 • chr — Returnerar ett specifikt tecken
 • chunk_split — Dela en sträng i mindre bitar
 • convert_cyr_string — Convert from one Cyrillic character set to another
 • convert_uudecode — Decode a uuencoded string
 • convert_uuencode — Uuencode a string
 • count_chars — Return information about characters used in a string
 • crc32 — Calculates the crc32 polynomial of a string
 • crypt — One-way string encryption (hashing)
 • echo — Skriv ut en eller flera strängar
 • explode — Split a string by string
 • fprintf — Write a formatted string to a stream
 • get_html_translation_table — Returns the translation table used by htmlspecialchars and htmlentities
 • hebrev — Convert logical Hebrew text to visual text
 • hebrevc — Convert logical Hebrew text to visual text with newline conversion
 • html_entity_decode — Convert all HTML entities to their applicable characters
 • htmlentities — Convert all applicable characters to HTML entities
 • htmlspecialchars_decode — Convert special HTML entities back to characters
 • htmlspecialchars — Convert special characters to HTML entities
 • implode — Join array elements with a string
 • join — Alias of implode
 • levenshtein — Calculate Levenshtein distance between two strings
 • localeconv — Get numeric formatting information
 • ltrim — Strip whitespace (or other characters) from the beginning of a string
 • md5_file — Calculates the md5 hash of a given file
 • md5 — Calculate the md5 hash of a string
 • metaphone — Calculate the metaphone key of a string
 • money_format — Formats a number as a currency string
 • nl_langinfo — Query language and locale information
 • nl2br — Inserts HTML line breaks before all newlines in a string
 • number_format — Format a number with grouped thousands
 • ord — Return ASCII value of character
 • parse_str — Parses the string into variables
 • print — Output a string
 • printf — Output a formatted string
 • quoted_printable_decode — Convert a quoted-printable string to an 8 bit string
 • quotemeta — Quote meta characters
 • rtrim — Strip whitespace (or other characters) from the end of a string
 • setlocale — Set locale information
 • sha1_file — Calculate the sha1 hash of a file
 • sha1 — Calculate the sha1 hash of a string
 • similar_text — Calculate the similarity between two strings
 • soundex — Calculate the soundex key of a string
 • sprintf — Return a formatted string
 • sscanf — Parses input from a string according to a format
 • str_getcsv — Parse a CSV string into an array
 • str_ireplace — Case-insensitive version of str_replace.
 • str_pad — Pad a string to a certain length with another string
 • str_repeat — Repeat a string
 • str_replace — Replace all occurrences of the search string with the replacement string
 • str_rot13 — Perform the rot13 transform on a string
 • str_shuffle — Randomly shuffles a string
 • str_split — Convert a string to an array
 • str_word_count — Return information about words used in a string
 • strcasecmp — Binary safe case-insensitive string comparison
 • strchr — Alias of strstr
 • strcmp — Binary safe string comparison
 • strcoll — Locale based string comparison
 • strcspn — Find length of initial segment not matching mask
 • strip_tags — Strip HTML and PHP tags from a string
 • stripcslashes — Un-quote string quoted with addcslashes
 • stripos — Find position of first occurrence of a case-insensitive string
 • stripslashes — Un-quote string quoted with addslashes
 • stristr — Case-insensitive strstr
 • strlen — Get string length
 • strnatcasecmp — Case insensitive string comparisons using a "natural order" algorithm
 • strnatcmp — String comparisons using a "natural order" algorithm
 • strncasecmp — Binary safe case-insensitive string comparison of the first n characters
 • strncmp — Binary safe string comparison of the first n characters
 • strpbrk — Search a string for any of a set of characters
 • strpos — Find position of first occurrence of a string
 • strrchr — Find the last occurrence of a character in a string
 • strrev — Reverse a string
 • strripos — Find position of last occurrence of a case-insensitive string in a string
 • strrpos — Find position of last occurrence of a char in a string
 • strspn — Find length of initial segment matching mask
 • strstr — Find first occurrence of a string
 • strtok — Tokenize string
 • strtolower — Make a string lowercase
 • strtoupper — Make a string uppercase
 • strtr — Translate certain characters
 • substr_compare — Binary safe comparison of 2 strings from an offset, up to length characters
 • substr_count — Count the number of substring occurrences
 • substr_replace — Replace text within a portion of a string
 • substr — Return part of a string
 • trim — Strip whitespace (or other characters) from the beginning and end of a string
 • ucfirst — Make a string's first character uppercase
 • ucwords — Uppercase the first character of each word in a string
 • vfprintf — Write a formatted string to a stream
 • vprintf — Output a formatted string
 • vsprintf — Return a formatted string
 • wordwrap — Wraps a string to a given number of characters