Forum und email
count_chars

count_chars

(PHP 4, PHP 5)

count_chars -- Vrátit informace o znacích použitých v řetězci

Popis

mixed count_chars ( string string [, int mode] )

Počítá počet výskytů všech byte hodnot (0..255) v string a vrací je různými způsoby. Volitelný argument Mode má defaultní hodnotu 0. V závislosti na mode vrací count_chars() jednu z následujících možností:

  • 0 - pole s klíči tvořenými byte hodnotami a hodnotami tvořenými četností každého bytu.

  • 1 - stejné jako 0, ale vrací pouze byte hodnoty s četností vyšší než nula.

  • 2 - stejné jako 0, ale vrací pouze byte hodnoty s četností rovnou nule.

  • 3 - vrací řetězec obsahující všechny použité byte hodnoty.

  • 4 - vrací řetězec obsahující všechny nepoužité byte hodnoty.