Forum und email
Funkce pro práci s řetězci

CLX. Funkce pro práci s řetězci

Úvod

Všechny tyto funkce různými způsoby pracují s řetězci. Některé specializovanější funkce najdete v sekcích regulárních výrazů a obsluha URL.

Informace o chování řetězců, zvláště v souvislosti s použitím jednoduchých uvozovek, dvojitých uvozovek a znaků opatřených zpětnými lomítky, viz položky Řetězce v sekci Typy tohoto manuálu.

Požadavky

Tyto funkce jsou k dispozici jako součást standardního modulu, který je vždy dostupný.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

CRYPT_SALT_LENGTH integer

CRYPT_STD_DES integer

CRYPT_EXT_DES integer

CRYPT_MD5 integer

CRYPT_BLOWFISH integer

HTML_SPECIALCHARS (integer)

HTML_ENTITIES (integer)

ENT_COMPAT (integer)

ENT_QUOTES (integer)

ENT_NOQUOTES (integer)

CHAR_MAX (integer)

LC_CTYPE (integer)

LC_NUMERIC (integer)

LC_TIME (integer)

LC_COLLATE (integer)

LC_MONETARY (integer)

LC_ALL (integer)

LC_MESSAGES (integer)

STR_PAD_LEFT (integer)

STR_PAD_RIGHT (integer)

STR_PAD_BOTH (integer)

Viz také

Další informace o mnohem mocnějším zacházení s řetězci a obslužnými funkcemi nalezenete v sekcích POSIX funkce pro regulární výrazy a Perl kompatibilní funkce pro regulární výrazy.

Obsah
addcslashes -- Opatřit řetězec lomítky ve stylu jazyka C
addslashes -- Opatřit řetězec lomítky
bin2hex -- Převést binární data na hexadecimální reprezentaci
chop -- Odstranit netisknutelné znaky z konce řetězce
chr -- Vrátit určitý znak
chunk_split -- Rozdělit řetězec na menší části
convert_cyr_string --  Převést z jedné znakové sady Azbuky do jiné
convert_uudecode --  Decode a uuencoded string
convert_uuencode --  Uuencode a string
count_chars -- Vrátit informace o znacích použitých v řetězci
crc32 -- Spočítat kontrolní součet crc32 řetězce
crypt -- Jednosměrné zašifrování řetězce
echo -- Vytisknout jeden nebo více řetězců
explode -- Rozděluje řetězec jiným řetězcem
fprintf -- Write a formatted string to a stream
get_html_translation_table --  Vrací překladovou tabulku používanou v htmlspecialchars() a htmlentities()
hebrev --  Převést logický Hebrejský text na vizuální text
hebrevc --  Převést logický Hebrejský text na vizuální text s konverzí konců řádků
html_entity_decode --  Convert all HTML entities to their applicable characters
htmlentities -- Převést všechny použitelné znaky na HTML entity
htmlspecialchars_decode --  Convert special HTML entities back to characters
htmlspecialchars -- Převést zvláštní znaky na HTML entity
implode -- Spojit prvky pole pomocí řetězce
join -- Spojit prvky pole pomocí řetězce
levenshtein --  Spočítat XXX Levenshteinovu vzdálenost mezi dvěma řetězci
localeconv -- Get numeric formatting information
ltrim -- Odstranit netisknutelné znaky ze začátku řetězce
md5_file -- Calculates the md5 hash of a given file
md5 -- Spočítat MD5 hash řetězce
metaphone -- Spočítat metaphone klíč řetězce
money_format -- Formats a number as a currency string
nl_langinfo --  Query language and locale information
nl2br -- Před všechny konce řádků v řetězci vloží HTML konce řádků
number_format -- Format a number with grouped thousands
ord -- Vrátit ASCII hodnotu znaku
parse_str -- Rozparsovat řetězec do proměnných
print -- Vytisknout řetězec
printf -- Vytisknout formátovaný řetězec
quoted_printable_decode --  Převést quoted-printable řetězec na osmibitový řetězec
quotemeta -- Opatřit lomítky metaznaky
rtrim -- Odstranit netisknutelné znaky z konce řetězce
setlocale -- Set locale information
sha1_file -- Calculate the sha1 hash of a file
sha1 -- Calculate the sha1 hash of a string
similar_text -- Spočítat podobnost dvou řetězců
soundex -- Spočítat soundex klíč řetězce
sprintf -- Vrátit formátovaný řetězec
sscanf -- Rozparsovat vstupní řetězec podle formátu
str_getcsv --  Parse a CSV string into an array
str_ireplace --  Case-insensitive version of str_replace().
str_pad -- Doplnit řetězec jiným řetězcem na určitou délku
str_repeat -- Opakovat řetězec
str_replace --  Nahradit všechny výskyty jednoho řetězce dalším řetězcem
str_rot13 -- Perform the rot13 transform on a string
str_shuffle -- Randomly shuffles a string
str_split --  Convert a string to an array
str_word_count --  Return information about words used in a string
strcasecmp --  Binárně bezpečné case-insensitive porovnání řetězců
strchr -- Najít první výskyt znaku
strcmp -- Binárně bezpečně porovnat řetězce
strcoll -- Locale based string comparison
strcspn --  Najít délku úvodního segmentu neodpovídajícího masce
strip_tags -- Odstranit z řetězce HTML a PHP tagy
stripcslashes --  Un-quote string quoted with addcslashes()
stripos --  Find position of first occurrence of a case-insensitive string
stripslashes --  Zrušit escapování provedené funkcí addslashes()
stristr --  strstr() bez rozlišení velikosti písmen
strlen -- Zjistit délku řetězce
strnatcasecmp --  Case-insensitive textové porovnání s využitím "natural order" algoritmu
strnatcmp -- Porovnání řetězců algoritmem "přirozeného třídění"
strncasecmp --  Binárně bezpečné case-insensitive porovnání prvních n znaků řetězců
strncmp --  Binárně bezpečné porovnání prvních n znaků v řetězcích
strpbrk --  Search a string for any of a set of characters
strpos -- Najít pozici prvního výskytu řetězce
strrchr -- Najít poslední výskyt znaku v řetězci
strrev -- Obrátit řetězec
strripos --  Find position of last occurrence of a case-insensitive string in a string
strrpos -- Najít pozici posledního výskytu znaku v řetězci
strspn -- Zjistit délku úvodního segmentu odpovídajícího masce
strstr -- Najít první výskyt řetězce
strtok -- Tokenize string
strtolower -- Změnit řetězec na malá písmena
strtoupper -- Změnit řetězec na velká písmena
strtr -- Přeložit určité znaky
substr_compare --  Binary safe optionally case insensitive comparison of 2 strings from an offset, up to length characters
substr_count -- Spočítat počet výskytů řetězce
substr_replace -- Nahradit část řetězce jiným řetězcem
substr -- Vrátit část řetězce
trim --  Odstranit netisknutelné znaky ze začátku a konce řetězce
ucfirst -- Změní první písmeno řetězce na velké
ucwords --  Změnit první znak každého slova v řetězci na velké písmeno
vfprintf -- Write a formatted string to a stream
vprintf -- Output a formatted string
vsprintf -- Return a formatted string
wordwrap --  Zalámat řetězec na daný počet znaků pomocí break znaku