Forum und email
strpos

strpos

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

strpos -- Najít pozici prvního výskytu řetězce

Popis

int strpos ( string haystack, mixed needle [, int offset] )

Vrací číselnou pozici prvního výskytu needle v řetězci haystack. Narozdíl od strrpos() tato funkce přijme jako argument needle řetězec více znaků, a celý tento řetězec se použije.

Pokud needle nenajde, vrací FALSE.

Varování

Tato funkce může vracet booleovskou hodnotu FALSE, ale také nebooleovskou hodnotu odpovídající ohodnocení FALSE, například 0 nebo "". Čtěte prosím sekci o typu Boolean, kde najdete více informací. Pro testování návratové hodnoty této funkce použijte operátor ===.

Příklad 1. strpos() examples

<?php
$mystring
= 'abc';
$findme   = 'a';
$pos = strpos($mystring, $findme);

// Všimněte si použití ===. Obyčejné == by nefungovalo podle předpokladu,
// protože 'a' je na nultém (prvním) místě.
if ($pos === false) {
    echo
"Řetězec '$findme' nebyl nalezen v řetězci '$mystring'";
} else {
    echo
"Řetězec '$findme' byl nalezen v řetězci '$mystring'";
    echo
" a je na pozici $pos";
}

?>

Pokud needle není řetězec, převede se na integer a použije se jako číselná hodnota znaku.

Volitelný argument offset vám umožňuje určit, na které pozici v haystack má hledání začít. Vrácená pozice je i tak relativní k začátku haystack.

Viz také: strrpos(), stripos(), strripos(), strrchr(), substr(), stristr() a strstr().