Forum und email
strstr

strstr

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

strstr -- Najít první výskyt řetězce

Popis

string strstr ( string haystack, string needle )

Vrací část haystack od prvního výskytu needle do konce.

Pokud needle nenajde, vrací FALSE.

Pokud needle není řetězec, převede se na integer a použije se jako číselná hodnota znaku.

Poznámka: Pozn.: tato funkce rozlišuje velikost písmen. Pro hledání bez rozlišení velikosti písmen použijte stristr().

Příklad 1. Ukázka strstr()

<?php
$email
= '[email protected]';
$domain = strstr($email, '@');
echo
$domain; // @example.com
?>

Poznámka: Pokud pouze chcete zjistit, zda se určitý řetězec needle vyskytuje v řetězci haystack, je rychlejší a méně náročné na paměť použití funkce strpos().

Viz také ereg(), preg_match(), strchr(), stristr(), strpos(), strrchr() a substr().