Forum und email
URL funkce

CLXVIII. URL funkce

Úvod

Práce s URL řetězci: kódování, dekódování a parsování.

Požadavky

Tyto funkce jsou k dispozici jako součást standardního modulu, který je vždy dostupný.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Obsah
base64_decode -- Dekódovat data kódovaná pomocí MIME base64
base64_encode -- Zakódovat data pomocí MIME base64
get_headers -- Fetches all the headers sent by the server in response to a HTTP request
get_meta_tags --  Získá hodnoty content atributů všech meta tagů v souboru a vrátí pole
http_build_query -- Generate URL-encoded query string
parse_url -- Rozebrat URL a vrátit její komponenty
rawurldecode -- Dekódovat URL-kódovaný řetězec
rawurlencode -- URL-kódovat podle RFC1738
urldecode -- Dekódovat URL-kódovaný řetězec
urlencode -- URL-kódovat řetězec