Forum und email
rawurlencode

rawurlencode

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

rawurlencode -- URL-kódovat podle RFC1738

Popis

string rawurlencode ( string str )

Vrátí řetězec, ve kterém byly všechny nealfanumerické znaky kromě

-_.
nahrazeny znakem procent (%) následovaným dvěma šestnáctkovými číslicemi. To je kódování popsané v RFC1738 na ochranu prostých znaků před interpretací jako zvláštní oddělovače v URL a na ochranu URL před komolením přenosovými systémy se znakovými konvencemi (jako jsou některé emailové systémy). Například, pokud chcete k FTP URL přidat heslo:

Příklad 1. Příklad rawurlencode() č. 1

<?php
echo '<a href="ftp://user:', rawurlencode('foo @+%/'),
     
'@ftp.example.com/x.txt">';
?>
Nebo, pokud předáváte informace v komponentě URL obsahující informaci o cestě:

Příklad 2. Příklad rawurlencode() č. 2

<?php
echo '<a href="https://example.com/department_list_script/',
    
rawurlencode('sales and marketing/Miami'), '">';
?>

Viz také: rawurldecode(), urldecode(), urlencode() a RFC 1738.