Forum und email
nl2br

nl2br

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

nl2br -- Před všechny konce řádků v řetězci vloží HTML konce řádků

Popis

string nl2br ( string string )

Vrací string, ve kterém je před každý konec řádku vložena značka '<br />'.

Poznámka: Od PHP 4.0.5, je funkce nl2br() XHTML způsobilá. Všechny verze před 4.0.5 vrátí string se značkou '<br>' vloženou před konce řádků místo '<br />'.

Příklad 1. Použití nl2br()

<?php
echo nl2br("foo není\n bar");
?>

Vypíše:

foo není<br />
 bar

Viz také htmlspecialchars(), htmlentities(), wordwrap() a str_replace().