Forum und email
curl_setopt

curl_setopt

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

curl_setopt -- Nastavit parametr CURL transferu

Popis

bool curl_setopt ( resource ch, int option, mixed value )

curl_setopt() nastavuje parametry CURL session ch. option je parametr, který chcete nastavit a value je hodnota, na kterou se má option nastavit.

Argument value by měl u následujících hodnot argumentu option obsahovat integer:

 • CURLOPT_INFILESIZE: Tento parametr by měl u uploadů obsahovat velikost uploadovaného souboru.

 • CURLOPT_VERBOSE: Pokud chcete, aby CURL podávala zprávy o všem co se děje, nastavte tento parametr na nenulovou hodnotu.

 • CURLOPT_HEADER: Pokud chcete, aby výstup obsahoval hlavičky, nastavte tento parametr na nenulovou hodnotu.

 • CURLOPT_NOPROGRESS: Pokud PHP nemá zobrazit měřidlo postupu CURL transferu, nastavte tento parametr na nenulovou hodnotu.

  Poznámka: PHP tento parametr automaticky nastavuje na nenulovou hodnotu, změna je vhodná pouze pro účely ladění.

 • CURLOPT_NOBODY: Pokud nechete, aby bylo ve výstupu zahrnuto tělo výstupu, nastavte tento parametr na nenulovou hodnotu.

 • CURLOPT_FAILONERROR: Pokud má PHP tiše ukončit transfer po přijetí HTTP server kódu většího než 300, nastavte tento parametr na nenulovou hodnotu. Defaultní chování je ignorovat návratový kód a normálně vrátit stránku.

 • CURLOPT_UPLOAD: Pokud chcete PHP připravit na upload, nastavte tento parametr na nenulovou hodnotu.

 • CURLOPT_POST: Pokud chcete, aby PHP provedl běžný HTTP POST pořadavek, nastavte tento parametr na nenulovou hodnotu. Jedná se o běžný application/x-www-from-urlencoded POST požadavek, který se většinou používá u HTML formulářů.

 • CURLOPT_FTPLISTONLY: Pokud chcete, aby PHP vypsalo názvy souborů v FTP adresáři, nastavte tento parametr na nenulovou hodnotu.

 • CURLOPT_FTPAPPEND: Pokud chcete, aby PHP místo přepsání vzdáleného souboru připojilo upload k jeho obsahu, nastavte tento parametr na nenulovou hodnotu.

 • CURLOPT_NETRC: Pokud má PHP ve vašem ~./netrc souboru hledat vaše uživatelské jméno a heslo pro server ke kterému se připojujete.

 • CURLOPT_FOLLOWLOCATION: Pokud má PHP provádět přesměrování u případných "Location: " hlaviček vrácených serverem. (Pozn.: rekurzivní, PHP provede přesměrování pro všechny "Location: " hlavičky, které přijme.)

 • CURLOPT_PUT: Pokud chcete uploadovat soubor pomocí HTTP metody PUT, nastavte tento parametr na nenulovou hodnotu. Uploadovaný soubor musí být určen parametry CURLOPT_INFILE a CURLOPT_INFILESIZE.

 • CURLOPT_MUTE: Pokud má být PHP naprosto tiché ohledně CURL funkcí, nastavte tento parametr na nenulovou hodnotu.

 • CURLOPT_TIMEOUT: Integer určující maximální čas ve vteřinách, který mohou CURL funkce zabrat.

 • CURLOPT_LOW_SPEED_LIMIT: Integer určující minimální rychlost přenosu v bytech za sekundu. Pokud rychlost přenosu klesne pod tento limit po dobu CURLOPT_LOW_SPEED_TIME sekund, PHP ukončí transfer.

 • CURLOPT_LOW_SPEED_TIME: Integer určující čas ve vteřinách. Pokud rychlost přenosu klesne na tuto dobu pod CURLOPT_LOW_SPEED_LIMIT, PHP zruší transfer.

 • CURLOPT_RESUME_FROM: Integer určující offset v bytech, na kterém má transfer začít.

 • CURLOPT_SSLVERSION: Integer určující, jaká verze SSL (2 nebo 3) se má použít. Defaultně se PHP pokusí určit verzi samo, ale v některých případech je nutno verzi určit manuálně.

 • CURLOPT_TIMECONDITION: Definující chování CURLOPT_TIMEVALUE. Tento parametr může nabýt buď hodnoty TIMECOND_IFMODSINCE nebo TIMECOND_ISUNMODSINCE. Funguje pouze u HTTP přenosů.

 • CURLOPT_TIMEVALUE: Integer určující počet vteřin od 1. ledna 1970. Tento čas se použije podle intervalu CURLOPT_TIMEVALUE, default je použití TIMECOND_IFMODSINCE.

Argument value by měl u následujících hodnot argumentu option obsahovat řetězec:

 • CURLOPT_URL: Toto je URL, kterou má PHP stáhnout. Tento parametr můžete také nastavit při inicializaci CURL session pomocí funkce curl_init().

 • CURLOPT_USERPWD: Řetězec ve tvaru [username]:[password] pro použití při spojení.

 • CURLOPT_PROXYUSERPWD: Řetězec ve tvaru [username]:[password] pro použití při spojení s HTTP proxy.

 • CURLOPT_RANGE: Pass the specified range you want. It should be in the "X-Y" format, where X or Y may be left out. The HTTP transfers also support several intervals, seperated with commas as in X-Y,N-M.

 • CURLOPT_POSTFIELDS: Řetězec obsahující kompletní data, která se mají odeslat v HTTP POST požadavku.

 • CURLOPT_REFERER: Řetězec obsahující "referer" hlavičku pro použití v HTTP požadavku.

 • CURLOPT_USERAGENT: Řetězec obsahující "user-agent" hlavičku pro použití v HTTP požadavku.

 • CURLOPT_FTPPORT: Řetězec, na jehož základě se získá IP adresa pro FTP "POST" instrukci. POST instrukce říká serveru, aby se připojil na danou IP adresu. Tento řetězec může obsahovat IP adresu, hostname, a network interface name (under UNIX) nebo '-' (použije se defaultní IP adresa systému).

 • CURLOPT_COOKIE: Řetězec obsahující cookie, který se má poslat v HTTP hlavičce tohoto přenosu.

 • CURLOPT_SSLCERT: Řetězec obsahující název souboru PEM certifikátu.

 • CURLOPT_SSLCERTPASSWD: Řetězec obsahující heslo vyžadované pro použití CURLOPT_SSLCERT certifikátu.

 • CURLOPT_COOKIEFILE: Řetězec obsahující název souboru obsahujícího cookie data. Cookie soubor může být buď v Netscape formátu nebo obsahovat HTTP hlavičky.

 • CURLOPT_CUSTOMREQUEST: Řetězec, který se má v HTTP požadavku použít místo GET nebo HEAD. Toto je užitečné při DELETE či jiných, obskurnějších HTTP požadavcích.

  Poznámka: Používejte pouze v případě, že váš server tento příkaz podporuje.

Následující parametry očekávají deskriptor vrácený funkcí fopen():

 • CURLOPT_FILE: Soubor, do kterého se má umístit výstup CURL transferu. Default je STDOUT.

 • CURLOPT_INFILE: Soubor, který obsahuje vstup CURL transferu.

 • CURLOPT_WRITEHEADER: Soubor, do kterého se mají zapsat hlavičky výstupu.

 • CURLOPT_STDERR: Soubor, do kterého se mají zapisovat chyby místo na STDERR.