Forum und email
mail

mail

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mail -- send mail

Popis

bool mail ( string to, string subject, string message [, string additional_headers [, string additional_parameters]] )

mail() automaticky odmailuje vzkaz specifikovaný v message příjemci specifikovanému v to. Přidáním čárky mezi adresami v to můžete specifikovat více příjemců.

Příklad 1. Odeslání mailu.

mail("[email protected]", "Muj predmet", "Radek 1\nRadek 2\nRadek 3");

Pokud je předán čtvrtý argument, jeho hodnota se vloží na konec hlaviček. Toto se obvykle používá k přidání extra hlaviček. Vícenásobné hlavičky se oddělují zařádkováním.

Příklad 2. Odeslání mailu s extra hlavičkami.

mail("[email protected]", "predmet", $message,
     "From: webmaster@$SERVER_NAME\nReply-To: webmaster@$SERVER_NAME\nX-Mailer: PHP/" . phpversion());
K vytvoření komplexních emailů můžete také použít poměrně jednoduché techniky pro tvorbu řetězců.

Příklad 3. Odeslání komplexního emailu

/* recipients */
$recipient .= "Mary <[email protected]>" . ", " ; //všimněte si čárky
$recipient .= "Kelly <[email protected]>" . ", ";
$recipient .= "[email protected]";

/* subject */
$subject = "Birthday Reminders for August";

/* message */
$message .= "Následující email obsahuje formátovanou ASCII tabulku\n";
$message .= "Day \t\tMonth \t\tYear\n";
$message .= "3rd \t\tAug \t\t1970\n";
$message .= "17rd\t\tAug \t\t1973\n";

/* můžete přidat signaturu */
$message .= "-- \r\n"; //oddělovač signatury
$message .= "Birthday reminder copylefted by public domain";

/* dodatečné hlavičky pro chyby, From, cc, bcc, atd */

$headers .= "From: Birthday Reminder <[email protected]>\n";
$headers .= "X-Sender: <[email protected]>\n";
$headers .= "X-Mailer: PHP\n"; // mailový klient
$headers .= "X-Priority: 1\n"; // Urgentní vzkaz!
$headers .= "Return-Path: <[email protected]>\n";  // Návratová cesta pro chyby

/* Pokud chcete poslat HTML email, odkomentujte následující řádek */
// $headers .= "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1\n"; // Mime typ

$headers .= "cc:[email protected]\n"; // CC
$headers .= "bcc:[email protected], [email protected]\n"; // BCC

/* a teď to odešleme */
mail($recipient, $subject, $message, $headers);