Forum und email
PDF_utf16_to_utf8

PDF_utf16_to_utf8

(PECL)

PDF_utf16_to_utf8 -- Convert string from UTF-16 to UTF-8

Popis

string PDF_utf16_to_utf8 ( resource pdfdoc, string utf16string )

Converts a string from UTF-16 format to UTF-8.