Forum und email
PDF_utf8_to_utf16

PDF_utf8_to_utf16

(PECL)

PDF_utf8_to_utf16 -- Convert string from UTF-8 to UTF-16

Popis

string PDF_utf8_to_utf16 ( resource pdfdoc, string utf8string, string ordering )

Converts a string from UTF-8 format to UTF-16.