Forum und email
sqlite_current

sqlite_current

(PHP 5)

sqlite_current

(no version information, might be only in CVS)

SQLiteResult->current

(no version information, might be only in CVS)

SQLiteUnbuffered->current -- Fetches the current row from a result set as an array

Popis

array sqlite_current ( resource result [, int result_type [, bool decode_binary]] )

Object oriented style (method):

class SQLiteResult {

array current ( [int result_type [, bool decode_binary]] )

}class SQLiteUnbuffered {

array current ( [int result_type [, bool decode_binary]] )

}

sqlite_current() is identical to sqlite_fetch_array() except that it does not advance to the next row prior to returning the data; it returns the data from the current position only.

Seznam parametrů

result

The SQLite result resource. This parameter is not required when using the object-oriented method.

result_type

Nepovinný parametr result_type přijímá konstantu a určuje, jak bude indexováno vrácené pole. Konstanta SQLITE_ASSOC způsobí vracení pouze asociativních indexů (pojmenované prvky), kdežto SQLITE_NUM znamená vracení jen numerických indexů. Hodnota SQLITE_BOTH způsobí, že budou použity obě formy indexace. Výchozí hodnota pro tuto funkci je SQLITE_BOTH.

decode_binary

Když je parametr decode_binary nastaven na TRUE (výchozí hodnota), PHP bude dekódovat binární kódování; týká se to dat, která byla zakódována pomocí sqlite_escape_string(). Toto byste normálně měli ponechat ve výchozím nastavení, s výjimkou případu, kdy potřebujete zajistit interoperabilitu s databázemi, které byly vytvořeny pomocí jiných aplikací využívajících sqlite.

Návratové hodnoty

Returns an array of the current row from a result set; FALSE if the current position is beyond the final row.

Názvy sloupců zjištěné pomocí SQLITE_ASSOC a SQLITE_BOTH will be upraveny z hlediska malých/velkých písmen podle hodnoty konfiguračního parametru sqlite.assoc_case.