Forum und email
sqlite_fetch_array

sqlite_fetch_array

(PHP 5)

sqlite_fetch_array

(no version information, might be only in CVS)

SQLiteResult->fetch

(no version information, might be only in CVS)

SQLiteUnbuffered->fetch -- Fetches the next row from a result set as an array

Popis

array sqlite_fetch_array ( resource result [, int result_type [, bool decode_binary]] )

Object oriented style (method):

class SQLiteResult {

array fetch ( [int result_type [, bool decode_binary]] )

}class SQLiteUnbuffered {

array fetch ( [int result_type [, bool decode_binary]] )

}

Fetches the next row from the given result handle. If there are no more rows, returns FALSE, otherwise returns an associative array representing the row data.

Seznam parametrů

result

The SQLite result resource. This parameter is not required when using the object-oriented method.

result_type

Nepovinný parametr result_type přijímá konstantu a určuje, jak bude indexováno vrácené pole. Konstanta SQLITE_ASSOC způsobí vracení pouze asociativních indexů (pojmenované prvky), kdežto SQLITE_NUM znamená vracení jen numerických indexů. Hodnota SQLITE_BOTH způsobí, že budou použity obě formy indexace. Výchozí hodnota pro tuto funkci je SQLITE_BOTH.

decode_binary

Když je parametr decode_binary nastaven na TRUE (výchozí hodnota), PHP bude dekódovat binární kódování; týká se to dat, která byla zakódována pomocí sqlite_escape_string(). Toto byste normálně měli ponechat ve výchozím nastavení, s výjimkou případu, kdy potřebujete zajistit interoperabilitu s databázemi, které byly vytvořeny pomocí jiných aplikací využívajících sqlite.

Návratové hodnoty

Returns an array of the next row from a result set; FALSE if the next position is beyond the final row.

Názvy sloupců zjištěné pomocí SQLITE_ASSOC a SQLITE_BOTH will be upraveny z hlediska malých/velkých písmen podle hodnoty konfiguračního parametru sqlite.assoc_case.

Příklady

Příklad 1. Procedural example

<?php
$dbhandle
= sqlite_open('sqlitedb');
$query = sqlite_query($dbhandle, 'SELECT name, email FROM users LIMIT 25');
while (
$entry = sqlite_fetch_array($query, SQLITE_ASSOC)) {
    echo
'Name: ' . $entry['name'] . '  E-mail: ' . $entry['email'];
}
?>

Příklad 2. Object-oriented example

<?php
$dbhandle
= new SQLiteDatabase('sqlitedb');

$query = $dbhandle->query('SELECT name, email FROM users LIMIT 25'); // buffered result set
$query = $dbhandle->unbufferedQuery('SELECT name, email FROM users LIMIT 25'); // unbuffered result set

while ($entry = $query->fetch(SQLITE_ASSOC)) {
    echo
'Name: ' . $entry['name'] . '  E-mail: ' . $entry['email'];
}
?>