Forum und email
sqlite_fetch_all

sqlite_fetch_all

(PHP 5)

sqlite_fetch_all

(no version information, might be only in CVS)

SQLiteResult->fetchAll

(no version information, might be only in CVS)

SQLiteUnbuffered->fetchAll -- Fetches all rows from a result set as an array of arrays

Popis

array sqlite_fetch_all ( resource result [, int result_type [, bool decode_binary]] )

Object oriented style (method):

class SQLiteResult {

array fetchAll ( [int result_type [, bool decode_binary]] )

}class SQLiteUnbuffered {

array fetchAll ( [int result_type [, bool decode_binary]] )

}

sqlite_fetch_all() returns an array of the entire result set from the result resource. It is similar to calling sqlite_query() (or sqlite_unbuffered_query()) and then sqlite_fetch_array() for each row in the result set.

Seznam parametrů

result

The SQLite result resource. This parameter is not required when using the object-oriented method.

result_type

Nepovinný parametr result_type přijímá konstantu a určuje, jak bude indexováno vrácené pole. Konstanta SQLITE_ASSOC způsobí vracení pouze asociativních indexů (pojmenované prvky), kdežto SQLITE_NUM znamená vracení jen numerických indexů. Hodnota SQLITE_BOTH způsobí, že budou použity obě formy indexace. Výchozí hodnota pro tuto funkci je SQLITE_BOTH.

decode_binary

Když je parametr decode_binary nastaven na TRUE (výchozí hodnota), PHP bude dekódovat binární kódování; týká se to dat, která byla zakódována pomocí sqlite_escape_string(). Toto byste normálně měli ponechat ve výchozím nastavení, s výjimkou případu, kdy potřebujete zajistit interoperabilitu s databázemi, které byly vytvořeny pomocí jiných aplikací využívajících sqlite.

Návratové hodnoty

Returns an array of the remaining rows in a result set. If called right after sqlite_query(), it returns all rows. If called after sqlite_fetch_array(), it returns the rest. If there are no rows in a result set, it returns an empty array.

Názvy sloupců zjištěné pomocí SQLITE_ASSOC a SQLITE_BOTH will be upraveny z hlediska malých/velkých písmen podle hodnoty konfiguračního parametru sqlite.assoc_case.

Příklady

Příklad 1. Procedural example

<?php
$dbhandle
= sqlite_open('sqlitedb');
$query = sqlite_query($dbhandle, 'SELECT name, email FROM users LIMIT 25');
$result = sqlite_fetch_all($query, SQLITE_ASSOC);
foreach (
$result as $entry) {
    echo
'Name: ' . $entry['name'] . '  E-mail: ' . $entry['email'];
}
?>

Příklad 2. Object-oriented example

<?php
$dbhandle
= new SQLiteDatabase('sqlitedb');

$query = $dbhandle->query('SELECT name, email FROM users LIMIT 25'); // buffered result set
$query = $dbhandle->unbufferedQuery('SELECT name, email FROM users LIMIT 25'); // unbuffered result set

$result = $query->fetchAll(SQLITE_ASSOC);
foreach (
$result as $entry) {
    echo
'Name: ' . $entry['name'] . '  E-mail: ' . $entry['email'];
}
?>