Forum und email
sqlite_array_query

sqlite_array_query

(PHP 5)

sqlite_array_query

(no version information, might be only in CVS)

SQLiteDatabase->arrayQuery -- Execute a query against a given database and returns an array

Popis

array sqlite_array_query ( resource dbhandle, string query [, int result_type [, bool decode_binary]] )

array sqlite_array_query ( string query, resource dbhandle [, int result_type [, bool decode_binary]] )

Object oriented style (method):

class SQLiteDatabase {

array arrayQuery ( string query [, int result_type [, bool decode_binary]] )

}

sqlite_array_query() executes the given query and returns an array of the entire result set. It is similar to calling sqlite_query() and then sqlite_fetch_array() for each row in the result set. sqlite_array_query() is significantly faster than the aforementioned.

Tip: sqlite_array_query() is best suited to queries returning 45 rows or less. If you have more data than that, it is recommended that you write your scripts to use sqlite_unbuffered_query() instead for more optimal performance.

Seznam parametrů

query

The query to be executed.

dbhandle

The SQLite Database resource; returned from sqlite_open() when used procedurally. This parameter is not required when using the object-oriented method.

result_type

Nepovinný parametr result_type přijímá konstantu a určuje, jak bude indexováno vrácené pole. Konstanta SQLITE_ASSOC způsobí vracení pouze asociativních indexů (pojmenované prvky), kdežto SQLITE_NUM znamená vracení jen numerických indexů. Hodnota SQLITE_BOTH způsobí, že budou použity obě formy indexace. Výchozí hodnota pro tuto funkci je SQLITE_BOTH.

decode_binary

Když je parametr decode_binary nastaven na TRUE (výchozí hodnota), PHP bude dekódovat binární kódování; týká se to dat, která byla zakódována pomocí sqlite_escape_string(). Toto byste normálně měli ponechat ve výchozím nastavení, s výjimkou případu, kdy potřebujete zajistit interoperabilitu s databázemi, které byly vytvořeny pomocí jiných aplikací využívajících sqlite.

Poznámka: Pro kompatibilitu s jinými databázovými rozšířeními (např. MySQL) jsou podporovány dvě alternativní syntaxe. Preferována je první z nich, kde parametr dbhandle je prvním parametrem funkce.

Návratové hodnoty

Returns an array of the entire result set; FALSE otherwise.

Názvy sloupců zjištěné pomocí SQLITE_ASSOC a SQLITE_BOTH will be upraveny z hlediska malých/velkých písmen podle hodnoty konfiguračního parametru sqlite.assoc_case.

Příklady

Příklad 1. Procedural style

<?php
$dbhandle
= sqlite_open('sqlitedb');
$result = sqlite_array_query($dbhandle, 'SELECT name, email FROM users LIMIT 25', SQLITE_ASSOC);
foreach (
$result as $entry) {
    echo
'Name: ' . $entry['name'] . '  E-mail: ' . $entry['email'];
}
?>

Příklad 2. Object-oriented style

<?php
$dbhandle
= new SQLiteDatabase('sqlitedb');
$result = $dbhandle->arrayQuery('SELECT name, email FROM users LIMIT 25', SQLITE_ASSOC);
foreach (
$result as $entry) {
    echo
'Name: ' . $entry['name'] . '  E-mail: ' . $entry['email'];
}
?>