Forum und email
Výrazy

Kapitola 14. Výrazy

Výrazy jsou nejdůležitějšími stavebními kameny PHP. V PHP je téměř vše, co napíšete, výraz. Nejjednodušší, a přece nejpřesnější definicí výrazu je "všechno, co má hodnotu".

Nejzákladnějšími formami výrazů jsou konstanty a proměnné. Když napíšete "$a = 5", přiřazujete '5' do $a. '5' má, pochopitelně, hodnotu 5, nebo jinými slovy, '5' je výraz s hodnotou 5 (v tomto případě je '5' celočíselnou konstantou).

Po tomto přiřazení budete očekávat, že hodnota $a bude 5, takže kdybyste napsali $b = $a, očekávali byste totéž, jako při napsání $b = 5. Jinými slovy, $a je tedy výraz s hodnotou 5. Pokud vše pracuje správně, přesně to se také stane.

O něco složitějším příkladem výrazů jsou funkce. Uvažujme např. tuto funkci:

function foo ()
{
    return 5;
}

Za předpokladu, že jste dobře seznámeni s konceptem funkcí (pokud ne, nahlédněte do kapitoly o funkcích), byste předpokládali, že napsání $c = foo() je v zásadě totéž jako $c = 5, a máte pravdu. Funkce jsou výrazy s hodnotou jejich návratové hodnoty. Funkce foo() vrací 5, tudíž hodnota výrazu 'foo()' je 5. Obvykle funkce nevracejí konstantní hodnotu, nýbrž něco vypočítávají.

Hodnoty v PHP samozřejmě nemusejí být pouze celá čísla, a velmi často také nejsou. PHP podporuje tři typy skalárních hodnot: celočíselné, reálné (pohyblivá řádová čárka) a řetězce (skalární hodnoty jsou hodnoty, které nejde "rozbít" na menší části, narozdíl např. od polí). PHP podporuje také dva kompozitní (neskalární) typy: pole a objekty. Každý z těchto typů hodnot může být přiřazen do proměnné nebo vracen z funkce.

Uživatelé PHP/FI 2 by neměli pocítit změnu. Ale PHP jde ve výrazech mnohem dále, stejně jako mnoho jiných programovacích jazyků. PHP je výrazově orientovaný jazyk, ve smyslu, že téměř vše je výraz. Uvažujme příklad, kterým jsme se již zabývali, '$a = 5'. Ihned vidíme, že jsou zde zahrnuty dvě hodnoty, celočíselná konstanta '5' a hodnota $a, která je aktualizována na 5. Ale je pravda, že je tu ještě jedna hodnota, je to hodnota samotného přiřazení. Přiřazení jako takové ohodnocuje přiřazovanou hodnotu, v tomto případě 5. V praxi to znamená, že '$a = 5', bez ohledu na to co dělá, je výraz s hodnotou 5. Proto je '$b = ($a = 5)' totéž jako '$a = 5; $b = 5;' (středník označuje konec výrazu). Protože přiřazení jsou parsována zprava doleva, můžete také napsat '$b = $a = 5'.

Jiným dobrým příkladem orientace na výrazy je pre- a post-inkrementace a dekrementace. Uživatelé PHP/FI 2 a mnoha jiných jazyků znají notaci proměnná++ a proměnná--. To jsou inkrementační a dekrementační operátory. V PHP/FI 2 nemělo '$a++' žádnou hodnotu (není to výraz), a proto nešlo přiřadit nebo jinak použít. PHP rozšiřuje schopnosti přeměnou těchto konstrukcí ve výrazy, jako v C. V PHP, stejně jako v C, existují dva typy inkrementace - pre-inkrementace a post-inkrementace. Oba ve své podstatě inkrementují proměnnou a efekt na tuto proměnnou je totožný. Rozdíl je v hodnotě inkrementačního výrazu. Pre-inkrementace, zapsaná jako '++$var', ohodnocuje výraz inkrementovanou hodnotou (PHP inkrementuje proměnnou dříve, než přečte její hodnotu, proto "pre-inkrementace"). Post-inkrementace, zapsaná jako '$var++', ohodnocuje výraz původní hodnotou proměnné $var, před inkrementací (PHP inkrementuje proměnnou po přečtení její hodnoty, proto "post-inkrement").

Velmi častým typem výrazů jsou výrazy porovnávací. Tyto výrazy se ohodnocují 0 a 1 ve významu FALSE, resp. TRUE. PHP podporuje > (větší než), >= (větší nebo rovno), == (rovná se), != (nerovná se), < (menší než) a <= (menší nebo rovno). Tyto výrazy se nejčastěji používají v podmínkách, jako je if.

Posledním příkladem výrazů, kterým se budeme zabývat, je kombinací přiřazení a operátorů. Již víte, že když chcete inkrementovat $a o jedničku, jednoduše napíšete '$a++' nebo '++$a'. Ale co když chcete hodnotu zvýšit o jiné číslo, např. o 3? Mohli byste napsat '$a++' víckrát za sebou, ale to samozřejmě není efektivní ani pohodlné. Mnohem praktičtější je napsat '$a = $a + 3'. Výraz '$a + 3' ohodnocuje hodnotu $a plus 3 a je přiřazen zpět do $a, což dává $a inkrementované o 3. V PHP, stejně jako v řadě jiných jazyků (jako je C), to můžete napsat kratším způsobem, který se časem stane jasnější i rychlejší k pochopení. Přičtení 3 k aktuální hodnotě $a lze zapsat jako '$a += 3'. Přesně to znamená "vezmi hodnotu $a, přičti k ní 3 a přiřaď zpět do $a". Kromě kratšího a přehlednějšího zápisu je výhodou také rychlejší provedení. Hodnota '$a += 3', jako hodnota regulérního přiřazení, je přiřazovaná hodnota. Uvědomte si, že to NENÍ 3, nýbrž $a plus 3 (což je hodnota výrazu přiřazovaného do $a). Takto lze použít jakýkoli binární operátor, například '$a -= 5' (odečti 5 od hodnoty $a), '$b *= 7' (vynásob hodnotu $b číslem 7) apod.

Je tu ještě jeden výraz, který se může zdát zvláštní, pokud jste ho ještě neviděli v jiných jazycích: ternární podmíněný operátor:

$prvni ? $druhy : $treti

Pokud hodnota prvního podvýrazu je TRUE (nenulová), je ohodnocen druhý podvýraz a je výsledkem celého podmíněného výrazu. Jinak je ohodnocen třetí podvýraz a je pak hodotou celého výrazu.

Následující příklad by měl pomoci lépe pochopit pre- a post-inkrementaci i výrazy obecně:

function double($i)
{
    return $i*2;
}
$b = $a = 5;        /* přiřaď hodnotu pět do proměnných $a a $b */
$c = $a++;          /* proveď post-inkrement, přiřaď původní hodnotu $a
                       (5) do $c */
$e = $d = ++$b;     /* proveď pre-inkrement, přiřaď inkrementovanou hodnotu
                       $b (6) do $d a $e */

/* nyní jsou hodnoty proměnných $d a $e rovny 6 */

$f = double($d++);  /* přiřaď dvakrát hodnotu $d <emphasis>před</emphasis>
                       inkrementací, 2*6 = 12, do $f */
$g = double(++$e);  /* přiřaď dvakrát hodnotu $e <emphasis>po</emphasis>
                       inkrementaci, 2*7 = 14 do $g */
$h = $g += 10;      /* nejdříve je $g inkrementováno o 10 má pak hodnotu 24.
                       Hodnota přiřazení (24) se přiřadí do $h a $h tím
                       získává také hodnotu 24. */

Na začátku kapitoly bylo řečeno, že si popíšeme různé typy příkazů, a jak bylo slíbeno, výrazy mohou být příkazy. V tomto případě mají y formát 'expr' ';', což znamená "výraz následovaný středníkem. V u '$b=$a=5;', je $a=5 platný výraz, ale samo o sobě to není .'$b=$a=5;' je i platný .

Poslední věcí, která si zaslouží zmínku, je pravdivostní hodnota výrazů. V mnoha případech, hlavně podmínkách a cyklech, vás nezajímá konkrétní hodnota výrazu, nýbrž pouze to, jestli je TRUE nebo FALSE. Konstanty TRUE a FALSE (malá/velká písmena nehrají roli) představují dvě možné boolovské (pravdivostní) hodnoty. V případě potřeby je výraz automaticky převeden na typ boolean. Detailnější informace o způsobu konverze - viz sekce o typové konverzi.

PHP poskytuje plnou a silnou implementaci výrazů a úplně je zdokumentovat přesahuje rozsah tohoto manuálu. Výše uvedené příklady by vám měli naznačit, co jsou vůbec výrazy a jak konstruovat užitečné výrazy. Ve zbývající části manuálu budeme psát expr jakožto jakýkoli platný PHP výraz.