Forum und email

current

(PHP 4, PHP 5)

current — Returnerer det aktuelle element i et array

Beskrivelse

mixed current ( array &$array )

Alle array har en intern pointer til dets "current" (aktuelle) element, hvilket er sat til det første element som er blevet indsat i arrayet.

Funktionen current() returnerer bare værdien af det element i arrayet som pointeren pejer på. Den flytter ikke pointeren på nogen måde. Hvis den interne pointer er udenfor arrayets liste, vil current() returnere FALSE.

Warning

Hvis arrayet indeholder tomme elementer (0 eller "", den tomme streng) vil funktionen returnere FALSE for de elementer. Dette går at det er umuligt at bestemme om man rigtigt er udenfor arrayets elementer eller om det bare er et tomt element ved brug af current(). For at sikre sig et korrekt resultat ved et array som indeholder tomme elementer, gør brug af each() funktionen.

Example#1 Eksempel på brug af current() med flere

<?php
$transport 
= array('foot''bike''car''plane');
$mode current($transport); // $mode = 'foot';
$mode next($transport);    // $mode = 'bike';
$mode current($transport); // $mode = 'bike';
$mode prev($transport);    // $mode = 'foot';
$mode end($transport);     // $mode = 'plane';
$mode current($transport); // $mode = 'plane';
?>

Se også end(), key(), next(), prev() og reset().