Forum und email
call_user_method

call_user_method

(PHP 3 >= 3.0.3, PHP 4, PHP 5)

call_user_method --  Wywołuje metodę użytkownika na zadanym obiekcie [przestarzałe]

Opis

mixed call_user_method ( string nazwa_metody, object &>obiekt [, mixed parametr [, mixed ...]] )

Ostrzeżenie

Funkcja call_user_method() jest przestarzała od PHP 4.1.0, zamiast niej użyj funkcji call_user_func() posługując się składnią array(&$obiekt, "nazwa_metody").

Wywołuje metodę nazwaną method_name z obiektu obiekt zdefiniowanego przez użytkownika. Przykład użycia znajdziesz niżej, gdzie definiujemy klasę, tworzymy jej egzemplarz i używamy funkcji call_user_method() by pośrednio wywołać jej metodę drukuj_info.

<?php
class Kraj {
    var
$NAZWA;
    var
$TLD;

    function
Kraj($nazwa, $tld) {
        
$this->NAZWA = $nazwa;
        
$this->TLD = $tld;
    }

    function
drukuj_info($przedc = "") {
        echo
$przedc."Kraj: ".$this->NAZWA."\n";
        echo
$przedc."Domena TLD: ".$this->TLD."\n";
    }
}

$kraj = new Kraj("Peru", "pe");

echo
"* Wywołuję metodę bezpośrednio na obiekcie\n";
$kraj->drukuj_info();

echo
"\n* Wywołuję tę samą metodę pośrednio\n";
call_user_method ("drukuj_info", $kraj, "\t");
?>

Patrz także: call_user_func_array() i call_user_func().