Forum und email
is_a

is_a

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

is_a --  Zwraca TRUE jeżeli obiekt jest tej klasy, lub ta klasa jest jednym z jego przodków

Opis

bool is_a ( object obiekt, string nazwa_klasy )

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli obiekt jest tej klasy, lub ta klasa jest jednym z jego przodków, FALSE w przeciwnym przypadku.

Przykład 1. is_a() przykład

<?php
// definicja klasy
class WidgetFactory
{
  var
$oink = 'moo';
}

// tworzenie nowego obiektu
$WF = new WidgetFactory();

if (
is_a($WF, 'WidgetFactory')) {
  echo
"tak, \$WF jest ciągle WidgetFactory\n";
}
?>

Funkcja is_a() w PHP 5 jest przestarzała, na korzyść operatora typu instanceof. W powyższym przyładzie w PHP 5 moglibyśmy użyć następującej konstrukcji:

Przykład 2. Użycie operatora instanceof w PHP 5

<?php
if ($WF instanceof WidgetFactory) {
    echo
'Tak, $WF jest WidgetFactory';
}
?>

Patrz także: get_class(), get_parent_class(), is_subclass_of().