Forum und email
is_subclass_of

is_subclass_of

(PHP 4, PHP 5)

is_subclass_of --  Zwraca TRUE jeżeli klasa jest jednym z przodków obiektu

Opis

bool is_subclass_of ( mixed obiekt, string nazwa_klasy )

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli obiekt obiekt należy do klasy która jest podklasą klasy nazwa_klasy, FALSE w przeciwnym przypadku.

Notatka: Od PHP 5.0.3 możesz określić parametr object także jako łańcuch znaków (nazwę klasy).

Przykład 1. is_subclass_of() przykład

<?php
// definicja klasy
class WidgetFactory
{
  var
$oink = 'moo';
}

// definicja klasy potomnej
class WidgetFactory_Child extends WidgetFactory
{
  var
$oink = 'oink';
}

// tworzenie nowego obiektu
$WF = new WidgetFactory();
$WFC = new WidgetFactory_Child();

if (
is_subclass_of($WFC, 'WidgetFactory')) {
  echo
"tak, \$WFC jest pod klasą WidgetFactory\n";
} else {
  echo
"nie, \$WFC nie jest pod klasą WidgetFactory\n";
}


if (
is_subclass_of($WF, 'WidgetFactory')) {
  echo
"tak, \$WF jest pod klasą WidgetFactory\n";
} else {
  echo
"nie, \$WF nie jest pod klasą WidgetFactory\n";
}


// użyteczne dopiero od PHP 5.0.3
if (is_subclass_of('WidgetFactory_Child', 'WidgetFactory')) {
  echo
"tak, WidgetFactory_Child jest pod klasą WidgetFactory\n";
} else {
  echo
"nie, WidgetFactory_Child nie jest pod klasą WidgetFactory\n";
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

tak, $WFC jest pod klasą WidgetFactory
nie, $WF nie jest pod klasą WidgetFactory
tak, WidgetFactory_Child jest pod klasą WidgetFactory

Patrz także: get_class(), get_parent_class(), is_a().