Forum und email
method_exists

method_exists

(PHP 4, PHP 5)

method_exists -- Sprawdza czy metoda klasy istnieje

Opis

bool method_exists ( object obiekt, string nazwa_metody )

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli metoda określona przez parametr nazwa_metody została zdefiniowany dla obiektu object, FALSE w przeciwnym przypadku.

Przykład 1. method_exists() przykład

<?php
  $directory
= new Directory('.');
  
var_dump(method_exists($directory,'read'));
  
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(true)

Patrz także: function_exists() i is_callable().