Forum und email
readline

readline

(PHP 4, PHP 5)

readline -- Czyta linię

Opis

string readline ( string prompt )

Funkcja ta zwraca pojedyńczy string pobrany od użytkownika. Jako parametr funkcji można podać string zawierający prompt (znak zachęty) który będzie wyświetlony. Zwracany string ma usunięty z końca znak nowego wiersza. Musisz dodać do linię do historii ręcznie używając readline_add_history().

Przykład 1. readline()

<?php
// pobierz 3 komendy od użytkownika
for ($i=0; $i < 3; $i++) {
        
$line = readline("Komenda: ");
        
readline_add_history($line);
}

// zrzuć historię
print_r(readline_list_history());

// zrzuć zmienne
print_r(readline_info());
?>