Forum und email
Zmienne

Rozdział 12. Zmienne

Podstawy

Każdą zmienną w PHP zapisuje się, poprzedzając jej nazwę znakiem dolara "$". Wielkość liter w nazwie zmiennej jest rozróżniana.

Nazw zmiennych dotyczą te same reguły, co innych rodzajów nazw w PHP. Poprawna nazwa zmiennej zaczyna się od litery lub znaku podkreślenia "_", po których może wystąpić dowolna ilość liter, cyfr lub znaków podkreślenia. Jako wyrażenie regularne, można to zapisać tak: '[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*'

Notatka: W naszym rozumieniu, litery to znaki a-z, A-Z i symbole ASCII od 127 do 255 (0x7f-0xff).

$var = "Bob";
$Var = "Joe";
echo "$var, $Var";      // wyświetla "Bob, Joe"

$4site = 'not yet';     // niepoprawna nazwa - zaczyna się od cyfry
$_4site = 'not yet';    // poprawna nazwa - zaczyna się znakiem podkreślenia
$jaźń = 'not yet';    // poprawna nazwa - "ń" i "ź" należą do ASCII > 127

W PHP 3, przypisanie zmiennych jest możliwe tylko przez wartość. Innymi słowy, jeśli przypiszesz do zmiennej jakieś wyrażenie, wartość tego wyrażenia zostanie skopiowana do zmiennej. Oznacza to, że po przypisaniu wartości jednej zmiennej do drugiej, późniejsza zmiana wartości jednej z nich nie spowoduje zmiany wartości drugiej. Więcej informacji na ten temat w rozdziale Wyrażenia.

PHP 4 oferuje jeszcze jeden sposób przypisywania wartości do zmiennych: przypisanie przez referencję. Oznacza to, że nowa zmienna tylko odnosi się (innymi słowy, "staje się aliasem" lub "wskazuje na") do pierwotnej zmiennej. Zmiany wykonane na nowej zmiennej oddziałują także na pierwotną zmienną i vice versa. Ma to też takie znaczenie, że nie następuje żadna operacja skopiowania, czyli przypisanie następuje szybciej. Jednakże wyraźne przyspieszenie działania może być widoczne tylko w pętlach zwartych (ang. tight loops), lub przy przypisywaniu dużych tablic lub obiektów.

Aby przypisać przez referencję, postaw znak ampersand (&) przed nazwą zmiennej przypisywanej (zmiennej od której pobierasz wartość). Na przykład poniższy kod wyświetla "To jest PHP" dwa razy:

<?php
$foo
= "PHP";               // Przypisz wartość "PHP" do $foo.
$bar = &$foo;               // Przypisz referencyjnie $foo do $bar.
$bar = "To jest $bar";      // Zmień $bar...

echo $bar;
echo
$foo;                  // $foo też się zmieniło.
?>

Należy pamiętać, że tylko wyrażenia posiadające nazwę mogą być przypisane przez referencję.

<?php
$foo
= 25;
$bar = &$foo;      // Przypisanie poprawne.
$bar = &(24 * 7);  // Przypisanie niepoprawne - do nienazwanego wyrażenia.

function test()
{
   return
25;
}

$bar = &test();    // Niepoprawne.
?>