Forum und email
Obsługa katalogów

XXIX. Obsługa katalogów

Wymagania

Do zbudowania tego rozszerzenia nie są wymagane żadne zewnętrzne biblioteki.

Instalacja

By używać tych funkcji, nie trzeba niczego instalować. Są one częścią jądra PHP.

Konfiguracja uruchomieniowa

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

DIRECTORY_SEPARATOR (string)

PATH_SEPARATOR (string)

Notatka: PATH_SEPARATOR został wprowadzony w wersji PHP 4.3.0-RC2.

Patrz także

Dla funkcji pokrewnych takich jak dirname(), is_dir(), mkdir(), oraz rmdir(), zobacz rozdział System plików.

Spis treści
chdir -- Zmienia bieżący katalog
chroot -- Zmienia główny katalog
dir -- Klasa obsługi katalogów
closedir -- Zamyka otwarty wskaźnik katalogu
getcwd -- Wskazuje bieżący katalog roboczy
opendir -- Otwiera katalog
readdir -- Czyta zawartość katalogu
rewinddir -- Ustawia wskaźnik katalogu na początek
scandir -- Wypisze wszystkie pliki i katalogi z określonej lokalizacji