Forum und email
System plików

XL. System plików

Wymagania

Żadne zewnętrzne biblioteki nie są potrzebne do zbudowania tego rozszeżenia, jeśli jednak potrzebujesz PHP z obsługą LFS (dużych plików) na Linuksie, musisz mieć nowy glibc i skompilować PHP z następującą flagą kompilatora: -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64.

Instalacja

By używać tych funkcji, nie trzeba niczego instalować. Są one częścią jądra PHP.

Konfiguracja uruchomieniowa

Na działanie tych funcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Tabela 1. Filesystem and Streams Configuration Options

NameDefaultChangeableChangelog
allow_url_fopen"1"PHP_INI_SYSTEMPHP_INI_ALL in PHP <= 4.3.4. Available since PHP 4.0.4.
allow_url_include"0"PHP_INI_SYSTEMAvailable since PHP 5.2.0.
user_agentNULLPHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.3.0.
default_socket_timeout"60"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.3.0.
from""PHP_INI_ALL 
auto_detect_line_endings"0"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.3.0.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

allow_url_fopen boolean

This option enables the URL-aware fopen wrappers that enable accessing URL object like files. Default wrappers are provided for the access of remote files using the ftp or http protocol, some extensions like zlib may register additional wrappers.

Notatka: This setting can only be set in php.ini due to security reasons.

Notatka: This option was introduced immediately after the release of version 4.0.3. For versions up to and including 4.0.3 you can only disable this feature at compile time by using the configuration switch --disable-url-fopen-wrapper.

Ostrzeżenie

On Windows versions prior to PHP 4.3.0, the following functions do not support remote file accessing: include(), include_once(), require(), require_once() and the imagecreatefromXXX functions in the Materiały źródłowe LXIII, Image Functions extension.

allow_url_include boolean

This option allows the use of URL-aware fopen wrappers with the following functions: include(), include_once(), require(), require_once().

Notatka: This setting requires allow_url_fopen to be on.

user_agent string

Define the user agent for PHP to send.

default_socket_timeout integer

Default timeout (in seconds) for socket based streams.

Notatka: This configuration option was introduced in PHP 4.3.0

from string

Define the anonymous ftp password (your email address).

auto_detect_line_endings boolean

When turned on, PHP will examine the data read by fgets() and file() to see if it is using Unix, MS-Dos or Macintosh line-ending conventions.

This enables PHP to interoperate with Macintosh systems, but defaults to Off, as there is a very small performance penalty when detecting the EOL conventions for the first line, and also because people using carriage-returns as item separators under Unix systems would experience non-backwards-compatible behaviour.

Notatka: This configuration option was introduced in PHP 4.3.0

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

GLOB_BRACE (integer)

GLOB_ONLYDIR (integer)

GLOB_MARK (integer)

GLOB_NOSORT (integer)

GLOB_NOCHECK (integer)

GLOB_NOESCAPE (integer)

PATHINFO_DIRNAME (integer)

PATHINFO_BASENAME (integer)

PATHINFO_EXTENSION (integer)

PATHINFO_FILENAME (integer)

Od PHP 5.2.0.

FILE_USE_INCLUDE_PATH (integer)

FILE_APPEND (integer)

FILE_IGNORE_NEW_LINES (integer)

FILE_SKIP_EMPTY_LINES (integer)

Patrz także

Związane z tym działem funkcje, znajdziesz w rozdziale Katalog i Wykonywanie programów.

Listę wraz z opisem różnych wrapperów URL, które mogą zostać użyte jako zdalne pliki, znajdziesz tu Dodatek M.

Spis treści
basename -- Zwraca nazwę pliku, będącego składową ścieżki
chgrp -- Zmienia grupę pliku
chmod -- Zmienia prawa dostępu do pliku
chown -- Zmienia właściciela pliku
clearstatcache -- Czyści bufor statusu pliku
copy -- Kopiuje plik
delete -- Zobacz unlink() lub unset()
dirname -- Zwraca nazwę katalogu, będącego składową ścieżki
disk_free_space -- Zwraca ilość wolnego miejsca w katalogu
disk_total_space -- Zwraca całkowity rozmiar katalogu
diskfreespace -- Alias dla disk_free_space()
fclose -- Zamyka otwarty wskaźnik pliku
feof -- Sprawdza czy wskaźnik pliku jest na końcu pliku (EOF)
fflush -- Przekierowuje wyjście do pliku
fgetc -- Pobiera znak ze wskaźnika pliku
fgetcsv -- Pobiera linię ze wskanika pliku i przetwarza na pola CSV
fgets -- Pobiera linię ze wskaźnika pliku
fgetss -- Pobiera linię ze wskaźnika pliku i usuwa tagi HTML
file_exists -- Sprawdza czy plik lub katalog istnieje
file_get_contents -- Reads entire file into a string
file_put_contents -- Write a string to a file
file -- Czyta całą zawartość pliku do tablicy
fileatime -- Pobiera ostatni czas dostępu do pliku
filectime -- Pobiera i-węzłowy czas zmiany pliku
filegroup -- Pobiera grupę pliku
fileinode -- Pobiera i-węzeł pliku
filemtime -- Pobiera czas ostatniej modyfikacji pliku
fileowner -- Pobiera właściciela pliku
fileperms -- Pobiera prawa dostępu pliku
filesize -- Pobiera rozmiar pliku
filetype -- Pobiera typ pliku
flock -- Portable advisory file locking
fnmatch -- Match filename against a pattern
fopen -- Otwiera plik lub URL
fpassthru -- Output all remaining data on a file pointer
fputcsv -- Format line as CSV and write to file pointer
fputs -- Alias dla fwrite()
fread -- Odczyt pliku binarnie bezpieczy
fscanf -- Przetwarza dane z pliku według formatu
fseek -- Seeks on a file pointer
fstat -- Pobiera informacje o pliku używając otwartego wskaźnika pliku
ftell -- Mówi o pozycji odczyt/zapis wskaźnika pliku
ftruncate -- Przycina plik do podanej długości
fwrite -- Zapis pliku binarnie bezpieczny
glob -- Find pathnames matching a pattern
is_dir -- Mówi czy nazwa_pliku jest katalogiem
is_executable -- Mówi czy plik jest wykonywalny
is_file -- Mówi czy nazwa_pliku jest zwykłym plikiem
is_link -- Mówi czy nazwa_pliku jest dowiązaniem symbolicznym
is_readable -- Tells whether the filename is readable
is_uploaded_file -- Mówi czy plik został przysłany przez HTTP POST.
is_writable -- Tells whether the filename is writable
is_writeable -- Alias dla is_writable()
lchgrp -- Changes group ownership of symlink
lchown -- Changes user ownership of symlink
link -- Tworzy dowiązanie twarde
linkinfo -- Pobiera informacje o linku
lstat -- Podaje informacje o pliku lub dowiązaniu symbolicznym
mkdir -- Tworzy katalog
move_uploaded_file -- Przenieś uploadowany plik do innej lokalizacji
parse_ini_file -- Parse a configuration file
pathinfo -- Zwraca informacje o ścieżce do pliku
pclose -- Zamyka wskaźnik pliku do procesu
popen -- Otwiera wskaźnik pliku do procesu
readfile -- Wyświetla plik
readlink -- Zwraca cel linku symbolicznego
realpath -- Returns canonicalized absolute pathname
rename -- Renames a file or directory
rewind -- Rewind the position of a file pointer
rmdir -- Usuwanie katalogów
set_file_buffer -- Alias dla stream_set_write_buffer()
stat -- Gives information about a file
symlink -- Tworzy dowiązanie symboliczne
tempnam -- Create file with unique file name
tmpfile -- Tworzy plik tymczasowy
touch -- Ustawia czas modyfikacji pliku
umask -- Changes the current umask
unlink -- Kasowanie pliku