Forum und email
Zmienne Logiczne (Boolowskie - boolean)

Zmienne Logiczne (Boolowskie - boolean)

Ten rodzaj jest najprostszy. Typ boolean wyraża logiczną prawdę lub fałsz. Może mieć wartości TRUE lub FALSE.

Notatka: Typ boolowski został wprowadzony w PHP 4.

Składnia

Aby utworzyć wartość boolowską, należy użyć słów kluczowych TRUE lub FALSE. Wielkość liter w tych słowach nie gra roli.

$foo = True; // przypisanie wartości logicznej prawda do $foo

Ten typ najczęściej używany jest przy operatorach, które zwracają wartość typu boolean, którą następnie przekazuje się do struktur kontrolnych.

// == jest operatorem, który zwraca wartość boolowską
if ($akcja == "pokaż_wersję") {
    echo "Wersja 1.23";
}

// to nie jest konieczne:
if ($pokaż_separatory == TRUE) {
    echo "<hr>\n";
}

// gdyż wystarczy tak:
if ($pokaż_separatory) {
    echo "<hr>\n";
}

Konwersja do typu boolowskiego

Aby jawnie skonwertować wartość na typ boolean, należy użyć rzutowania (bool) lub (boolean). Jednakże w większości przypadków nie ma potrzeby użycia rzutowania, ponieważ wartość będzie automatycznie skonwertowana na typ boolean, jeśli operator, funkcja lub struktura kontrolna wymaga argumentu tego właśnie typu.

Zobacz też wykorzysytwanie typów danych.

Przy konwersji na typ boolean, poniższe wartości otrzymują wartość logiczną FALSE:

Każda inna wartość otrzymuje logiczną wartość TRUE (włączając w to identyfikatory zasobów).

Ostrzeżenie

-1 także ma wartość TRUE, jak każda niezerowa (ujemna lub dodatnia) liczba!