Forum und email
Program Execution Functions

CXXVIII. Program Execution Functions

Wstęp

Those functions provide means to execute commands on the system itself, and means to secure such commands.

Wymagania

Do zbudowania tego rozszerzenia nie są wymagane żadne zewnętrzne biblioteki.

Instalacja

By używać tych funkcji, nie trzeba niczego instalować. Są one częścią jądra PHP.

Konfiguracja uruchomieniowa

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Typy zasobów

This extension defines a process resource, returned by proc_open().

Stałe predefiniowane

To rozszerzenie nie posiada żadnych stałych.

Patrz także

These functions are also closely related to the backtick operator. Also, while in tryb bezpieczny you must consider the safe_mode_exec_dir directive.

Spis treści
escapeshellarg -- Escape a string to be used as a shell argument
escapeshellcmd -- Escape shell metacharacters
exec -- Execute an external program
passthru -- Execute an external program and display raw output
proc_close -- Close a process opened by proc_open() and return the exit code of that process.
proc_get_status -- Get information about a process opened by proc_open()
proc_nice -- Change the priority of the current process
proc_open --  Execute a command and open file pointers for input/output
proc_terminate -- Kills a process opened by proc_open
shell_exec -- Execute command via shell and return the complete output as a string
system -- Execute an external program and display the output