Forum und email
feof

feof

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

feof -- Sprawdza czy wskaźnik pliku jest na końcu pliku (EOF)

Opis

bool feof ( resource uchwyt )

Zwraca TRUE jeśli wskaźnik pliku jest na EOF lub gdy zdarzy się błąd (także timeout połączena socket'owego);w przeciwnym wypadku zwraca FALSE.

Ostrzeżenie

Jeśli połączenie otworzone za pomocą fsockopen() nie zostanie zamknięte przez serwer, feof() będzie czekać aż timeout zostanie osiągniety, wtedy zwróci TRUE. Domyślny timeout to 60 sekund. Możesz użyć stream_set_timeout() aby zmienić tą wartość.

Wskaźnik na plik musi być poprawny i musi wskazywać na plik pomyślnie otwarty przez funkcję fopen() lub fsockopen() (a jednocześnie nie zamknięty jeszcze przez fclose()).

Ostrzeżenie

Jeśli podano nieprawidłowy wskaźnik pliku to możesz uzyskać nieskończoną pętle, ponieważ EOF w przypadku błędu zwraca TRUE.

Przykład 1. feof() przykład z nieprawidłowym wskaźnikiem pliku

<?php
// jeśli plik nie może zostać odczytany lub nie istnieje funkcja fopen zwróci FALSE
$file = @fopen("nie_isniejacy_plik", "r");

// FALSE z fopen spowoduje ostrzeżenie oraz wystąpi tu nieskończona pętla
while (!feof($file)) {
}

fclose($file);
?>