Forum und email
Variable Handling Functions

CLXVIII. Variable Handling Functions

Wstęp

For information on how variables behave, see the Variables entry in the Language Reference section of the manual.

Wymagania

Do zbudowania tego rozszerzenia nie są wymagane żadne zewnętrzne biblioteki.

Instalacja

By używać tych funkcji, nie trzeba niczego instalować. Są one częścią jądra PHP.

Konfiguracja uruchomieniowa

Na działanie tych funcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Tabela 1. Variables Configuration Options

NameDefaultChangeableChangelog
unserialize_callback_funcNULLPHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.2.0.
Szczegóły i definicje dotyczące stałych PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Dodatek G.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

unserialize_callback_func string

The unserialize() callback function will called (with the undefined class' name as parameter), if the unserializer finds an undefined class which should be instanciated. A warning appears if the specified function is not defined, or if the function doesn't include/implement the missing class. So only set this entry, if you really want to implement such a callback-function.

See also unserialize().

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefiniowane

To rozszerzenie nie posiada żadnych stałych.

Spis treści
debug_zval_dump -- Dumps a string representation of an internal zend value to output
doubleval -- Alias dla floatval()
empty -- Determine whether a variable is empty
floatval -- Get float value of a variable
get_defined_vars --  Returns an array of all defined variables
get_resource_type --  Returns the resource type
gettype -- Get the type of a variable
import_request_variables -- Import GET/POST/Cookie variables into the global scope
intval -- Get the integer value of a variable
is_array -- Finds whether a variable is an array
is_binary -- Finds whether a variable is a native binary string
is_bool --  Finds out whether a variable is a boolean
is_buffer -- Finds whether a variable is a native unicode or binary string
is_callable --  Verify that the contents of a variable can be called as a function
is_double -- Alias dla is_float()
is_float -- Finds whether a variable is a float
is_int -- Find whether a variable is an integer
is_integer -- Alias dla is_int()
is_long -- Alias dla is_int()
is_null --  Finds whether a variable is NULL
is_numeric --  Finds whether a variable is a number or a numeric string
is_object -- Finds whether a variable is an object
is_real -- Alias dla is_float()
is_resource --  Finds whether a variable is a resource
is_scalar --  Finds whether a variable is a scalar
is_string -- Finds whether a variable is a string
is_unicode -- Finds whether a variable is a unicode string
isset -- Determine whether a variable is set
print_r --  Prints human-readable information about a variable
serialize --  Generates a storable representation of a value
settype -- Set the type of a variable
strval -- Get string value of a variable
unserialize --  Creates a PHP value from a stored representation
unset -- Unset a given variable
var_dump -- Dumps information about a variable
var_export -- Outputs or returns a parsable string representation of a variable