Forum und email
vpopmail

CLXX. vpopmail

Wstęp

Ostrzeżenie

Ten moduł jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie tych funkcji, ich nazwy, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tego modułu na własne ryzyko.

Od wersji PHP 4.3.0 rozszerzenie vpopmail znajduje się w repozytorium PECL.

Instalacja

Te funkcje są dostępne, jeśli PHP 4 został skompilowany z opcją --with-vpopmail[=DIR].

Spis treści
vpopmail_add_alias_domain_ex -- Dodaje alias do rzeczywistej domeny wirtualnej
vpopmail_add_alias_domain -- Dodaje alias do domeny wirtualnej
vpopmail_add_domain_ex -- Dodaje nową rzeczywistą domenę wirtualną
vpopmail_add_domain -- Dodaje nową domenę wirtualną
vpopmail_add_user -- Dodaje nowego użytkownika do podanej domeny wirtualnej
vpopmail_alias_add -- Dodaje nowy alias do konta użytkownika
vpopmail_alias_del_domain -- Usuwa wszystkie wirtualne aliasy domeny
vpopmail_alias_del -- Usuwa wszystkie wirtualne aliasy użytkownika
vpopmail_alias_get_all -- Zwraca tablicę z informacjami o aliasach dla domeny
vpopmail_alias_get -- Zwraca tablicę z informacjami o aliasie dla domeny
vpopmail_auth_user -- Sprawdza poprawność danych użytkownik/domena/hasło
vpopmail_del_domain_ex -- Usuwa rzeczywistą domenę wirtualną
vpopmail_del_domain -- Usuwa domenę wirtualną
vpopmail_del_user -- Usuwa użytkownika z domeny wirtualnej
vpopmail_error -- Pobiera komunikat tekstowy o ostatnim błędzie vpopmail
vpopmail_passwd -- Zmienia hasło wirtualnego użytkownika
vpopmail_set_user_quota -- Ustawia udział dyskowy dla wirtualnego użytkownika