Forum und email
array_pad

array_pad

(PHP 4, PHP 5)

array_pad -- Doplnit pole hodnotou na určenou délku

Popis

array array_pad ( array input, int pad_size, mixed pad_value )

array_pad() vrací kopii pole input doplněnou na velikost pad_size hodnotou pad_value. Pokud je pad_size kladná, pole je doplněno zprava, pokud je negativní, zleva. Pokud je absolutní hodnota pad_size menší nebo rovna velikosti input, k doplnění nedojde.

Příklad 1. Ukázka array_pad()

$input = array (12, 10, 9);

$result = array_pad ($input, 5, 0);
// výsledek je array (12, 10, 9, 0, 0)

$result = array_pad ($input, -7, -1);
// výsledek je array (-1, -1, -1, -1, 12, 10, 9)

$result = array_pad ($input, 2, "noop");
// nedoplněno